تهدیدات متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

چکیده

تهدیدات متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
دکتر احمدجانسیز[1]
احسان اعجازی[2]
چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران همواره رویکردی خصمانه در برابر یکدیگر در پیش گرفته­اند هر چند در دوره­های زمانی گوناگون این مسئله با شدت و ضعف همراه بوده است. به همین دلیل نگارندگان این نوشتار میزان تهدید آمیز بودن این دو کشور را براساس نظریه موازنه تهدید استفن والت ارزیابی کرده­اند. در واقع این نوشتار به دنبال پاسخی برای این سوال بوده است که براساس نظریه موازنه تهدید استفن والت، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه می­توانند نسبت به یکدیگر به عنوان تهدید به شمار روند؟ برای یافتن پاسخ این سوال شاخص­های کمی وکیفی متغیرهای نظریه موازنه تهدید شامل قدرت کلی، مجاورت جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی مورد سنجش قرار گرفته­اند. در نهایت یافته­های این نوشتار نشان می­دهد که با توجه به مفروضات نظریه موزانه تهدید، جمهوری اسلامی ایران برای ایالات متحده آمریکا یک تهدید فوری و قریب الوقوع به شمار نمی­رود اما ایالات متحده آمریکا می­تواند یک تهدید نسبی و در عین حال جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار رود.
واژگان کلیدی: موازنه تهدید، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، ایران
jansiz@guilan.ac,ir


[2] - دانشجوی دکتری روابط بین­الملل، دانشگاه گیلان، ایران
Ehsan.ejazi@gmail.com
تاریخ دریافت: 5/5/1394 - تاریخ پذیرش:25/5/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutual threats between Iran and the United States of America

چکیده [English]

Mutual threats between Iran and the United States of America
Dr, Ahmad Jansiz
Ehsan ejazi
Abstract:
Since the Islamic revolution in Iran, the United States and Islamic Republic of Iran have adopted a hostile approach toward each other, though, it has been associated with varying degree of intensity in different time periods. So the author of the article has assessed the degree of threat based on balance of threat theory was proposed by Stephen Walt. The article is supposed to answer this question: to what extent United States and Islamic Republic of Iran could pose a threat to each other? In order to answer to the question, the author would analyze the balance of threat theory's variables, including aggregate strength, geographic proximity, offensive capabilities and offensive intentions. Finally, the research findings suggest, given the assumptions of balance of threat theory, Islamic Republic of Iran would not pose an imminent threat to the United States, however, the United States would pose a potential and serious threat to the Islamic Republic of Iran's security.
Key words: balance of threat, Islamic Republic of Iran, United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance of threat
  • Islamic Republic of Iran
  • United States