جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره روحانی

چکیده

جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره روحانی
دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی [1]
مهدی لکزی[2]
چکیده:
هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین­المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویایی است. سیاست خارجی طراحی شده، به وسیله سیاست گزاران یک کشور در مقابل دولت­ها یا عناصر بین­المللی دیگر، برای رسیدن به اهداف ملی و تامین منافع ملی است. مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارای بار ارزشی است و چارچوبی است که سیاست خارجی کشور با توجه به آن رویه­ها و ابزارها، خود را سازماندهی می­کند. به نظر می­رسد می­بایست، جایگاه منافع ملی در دوران ریاست جمهوری روحانی را از منظری سازه انگارانه مورد بررسی قرار داد. تغییر جهت گیری سیاست خارجی ایران در برخورد با قدرت­های بزرگ بر پایه اجماع داخلی و حاکمیت مردم سالاری به تعریف مجدد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری روحانی منجر گردید. سوال مقاله عبارت از این است که جایگاه منافع ملی چه تاثیری بر جهت­گیری سیاست خارجی ایران در دوره روحانی داشته است؟ روش تحقیق مقاله توصیفی– تحلیلی بوده و یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که حاکمیت مردم در تصمیم­گیریهای داخلی و جایگزینی گفتگو در سیاست خارجی و تنش زدایی در عرصه بین­المللی، می­تواند حافظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.
واژگان کلیدی: منافع ملی، سیاست خارجی، تنش زدایی، ایران


[1] - دانشیار و عضوهیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، ایران
hab-AbolhassanShirazi@iauctb.ac.ir


[2] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، ایران
MEHDI_LAKZI@YAHOO.COM
تاریخ دریافت: 29/5/1395 - تاریخ پذیرش:20/6/1394
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National interest in Islamic Republic of Iran's foreign policy in Rohani era

چکیده [English]

National interest in Islamic Republic of Iran's foreign policy in Rohani era
Dr, Hab Abol HassanShirazi
Mehdi Lakzi
Abstract:
Every country has to formulate an active and dynamic foreign policyin order to be active in the international arena. Foreign policy could be defined as a strategy devised by policymakers for the purpose of serving the national interest, given other countries and international actors. The concept of national interest in Islamic Republic's foreign policy rests on a value judgement and it establishes a framework Iran's foreign policy to adopt the approaches and to provide the means.
It seems reasonable to assess the national interest based on the constructivism theory during the presidency of Rohani. The change of Iran's foreign policy approaches in dealing with great powers on the basis of domestic consensus and democratic governance led to a redefinition of Islamic Republic's national interest in Rohani era. The main question of the article is: what is the impact of the national interest on Iran's foreign policy during the presidency of Rohani? The method of research is descriptive-analytical and the findings of research indicatethe sovereignty of public in domestic decision making and pursuing the dialogue and détente policy in foreign policy would protect the Islamic Republic of Iran's national interests.
Key words: National interest, Foreign policy, Détente, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • National interest
  • Foreign policy
  • Détente
  • Iran