موانع داخلی تحقق دموکراسی در مصر

چکیده

موانع داخلی تحقق دموکراسی در مصر
دکتر جواد صالحی[1]
 علی همه خوانی[2]
چکیده:
مصر به عنوان یکی از مهمترین کشورهای عربی خاورمیانه و جهان اسلام و تاثیر فکری و فرهنگی مهمی که بر دیگر کشورهای مسلمان دارد و کنترل بر کانال سوئز که شاهراه دریایی اصلی برای تجارت بین شرق و غرب است، نقش مهمی در مناسبات منطقه­ای و بین­المللی ایفا می­کند. تحولات داخلی در مصر و سرنگونی حکومت مبارک، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی مصر است که ساختار و فضای سیاسی داخلی و بین­المللی آن کشور را با دگرگونی­هایی هرچند متفاوت روبرو می­کند. این مقاله به این موضوع می­پردازد، که مصر با چه موانع و مشکلاتی در محیط داخلی خود روبروست که اجازه نمی­دهند این کشور به سمت یک حکومت دموکراتیک و یا یک جامعه دموکراتیک گام بردارد؟ هدف این پژوهش تعیین موانع و مشکلاتی است که بر سر راه دموکراتیزاسیون در مصر در محیط داخلی وجود دارد و مانع سیر روند صعودی حرکت به سمت دموکراسی است. تاریخ سیاسی مصر نشان داده است این کشور با موانعی برای گذار به سوی دموکراسی روبرو بوده است. این پژوهش به ذکر موانع داخلی آن می­پردازد. سوال اساسی این است که: چه عواملی در محیط داخلی از تحقق دموکراسی در مصر پیشگیری می­کنند؟ فرضیه این پژوهش این است که چه پژوهش عبارت است از اینکه مصر به دلیل وجود حکومت­های اقتدارگرای نظامی و همچنین ضعف در نقش جامعه مدنی و نخبگان و فرهنگ سیاسی و ضعف اقتصادی روزافزون و بالطبع رشد جریان­های اسلام­گرا از رشد و نمو دموکراسی پیشگیری می­گردد.
واژگان کلیدی: مصر، دموکراسی، اقتدارگرایی، جامعه مدنی، اسلام­گرایی، نخبگان سیاسی[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه شیراز، ایران
 Salehi_j@yahoo.com


[2] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران مرکز، ایران
Ali.hamekhami@yahoo.com
تاریخ دریافت: 17/8/1394-  تاریخ پذیرش: 26/9/1394
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal barriers to democracy in Egypt

چکیده [English]

Internal barriers to democracy in Egypt
Dr. Javade Salehi
Ali hamekhami
Abstract:
As one of the oldest Egyptian Arabic countries in the Middle East and the Islamic world and other Muslim countries is an important cultural and intellectual influence.
Control over the Suez Canal, the main maritime gateway for trade between East and West plays an important role in international and regional relations. Internal developments in Egypt and the overthrow of Mubarak's rule marks the beginning of a new phase of Egyptian political life of the structure and its domestic and international political atmosphere facing the country, though different transformations. This paper is important because it is trying to deal with the subject that Egypt is facing obstacles and problems that will not allow indoor this country into a democratic state or a democratic society step.
Keywords: Egypt, democracy, authoritarianism, civil society, Islamism, the political elite، political cultu

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • democracy
  • authoritarianism
  • civil society
  • Islamism
  • the political elite، political cultu