آسیب شناسی تاثیر سمن ها بر توسعه سیاسی ایران؛ با تاکید بر 1385 تا 1395

چکیده

آسیب شناسی تاثیر سمن­ها بر توسعه سیاسی ایران؛ با تاکید بر 1385 تا 1395
دکتر مالک ذوالقدر[1]
اصغر الهیاری[2]
چکیده:
امروزه اهمیت و ضرورت مشارکت آحاد مردم در اداره یک جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست. بخصوص در جوامع مردم سالاری همانند جمهوری اسلامی ایران که متکی بر حضور مردم در صحنه بوده و این حضور و مشارکت حداکثری نظام اسلامی ایران را از گردنه­های صعب العبوری به سلامت به مقصد رسانده است. نگاهی به مشکلات در ایران  به عنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد ما را وادار به آسیب شناسی تاثیر سمن­ها بر توسعه سیاسی ایران در دهه­های اخیر می­کند. با این شرایط روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه­ای است. یافته­ها نشان دهنده این است که نبود قانون مدون و روشن باعث شده تا سازمان­های مردم نهاد (سمن) در ایران از کارایی سیاسی مطلوبی همچون تربیت سیاسی شهروندان، نخبه پروری و کوچک سازی دولت برخوردار نباشند.
واژگان کلیدی: سمن، توسعه، توسعه سیاسی، سرمایه اجتماعی، سیاست­گذاری[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
Malek_Zolghader@yahoo.com


[2] - دانشجوی دوره دکترای، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)
Sefidyas20@yahoo.com
تاریخ دریافت: 28/6/1395- تاریخ پذیرش: 23/7/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of impact of NGOs on Iran's Political development (1979-2016)

چکیده [English]

Pathology of impact of NGOs on Iran's Political development (1979-2016)
Dr. Malek Zolghadr
Asgar Allahyari
Abstract:
Nowadays importance and necessity of community participation in the management of a society on is not known everybody . Especially in democratic societies like Iran that relies on the presence of people at the scene and the the the maximum participation of Iran's clerical establishment has to bottlenecks of impassable to health. Take the trouble in Iran as it is space that governments always claim to interfere in the affairs, forcing us to pathology Iranian political impact of NGOs on development in recent decades. The method of the research is analytical - descriptive and compilation library. These findings show that this is not made clear to the CSP and non-governmental organizations (NGOs) in Iran adequate political performance.
Keywords: NGOs, development, political development, social capital, policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • development
  • political development
  • social capital
  • policy