نقش اسرائیل در روابط ایران و اتحادیه اروپا

چکیده

نقش اسرائیل در روابط ایران و اتحادیه اروپا
دکتر سید اسداله اطهری[1]
مسعود رضاپور[2]
 
چکیده:
پس از انقلاب اسلامی رابطه جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا فراز و نشیب بسیاری داشته است. گفتمان خاص جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بین‌الملل و قدرت‌های بزرگ مانند ایالات‌متحده و نقشی که جمهوری اسلامی تحت عنوان استکبارستیزی علیه ایالات‌متحده برای خود قائل است، باعث شده است تا روابط با اتحادیه اروپا برای ایران اهمیت ویژه داشته باشد. اتحادیه اروپا و دیگر دولت‌ها و بازیگران نظام بین‌الملل هم نسبت به اهمیت روابط با اتحادیه اروپا برای ایران به‌خوبی توجیه هستند و سعی می‌کنند در این راستا با توجه به اهداف خود بر این روابط تأثیر بگذارند. هدف این مقاله بررسی نقش اسرائیل در روابط ایران و اتحادیه اروپا است.
واژگان کلیدی: ایران، اتحادیه اروپا، اسرائیل، ایالات‌متحده، فلسطین[1]- پژوهشگر مرکز پژوهش­های مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران، ایران
Asadolah.athary@yahoo.com

[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه­ای- مطالعات اروپا، دانشگاه تهران، ایران
masoudrezapour@ut.ac.ir
تاریخ دریافت: 30/6/1394-  تاریخ پذیرش:19/7/1394 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israel's role in relations between Iran and European Union

چکیده [English]

Israel's role in relations between Iran and European Union
Dr. Asadolah Athary
Masoud Rezapor
Abstract:
After Islamic Revolution, the relation between the Islamic Republic of Iran and Europe has many ups and downs. The certain discourse of the Islamic Republic of Iran on the international system and great powers such as the United States and a role assumed by Iran in order to fight against imperialism, especially the United States, would increase the importance of relations between Iran and European Union. European Union, other states and actors of international system have recognized the importance of relations between Iran and European Union and with regard to their aims, they have sought to influence on it. Therefore, the article would analyze Israel's role in relations between Iran and European Union.
Key Words: Iran, European Union, Israel, United States, Palestine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • European Union
  • Israel
  • United States
  • Palestine