ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

چکیده

 
سیدرئوف عظیمی[1]
دکتر مسعود مطلبی[2]
چکیده:
یکی از موضوعات مهم در صحنه سیاسی ایران بعد از انقلاب مشروطیت، احزاب و تشکل‌های مردمی است که به رغم سابقه یک صد ساله، و وجود فضای باز سیاسی در برخی فواصل زمانی، هیچ حزب منسجم و فراگیری نتوانسته است ایفاگر بهینه کارویژه­های مطلوب احزاب باشد و اهداف تأسیس این پدیده سیاسی را فراهم آورد. این مقاله بر آن است تا دلایل نهادینه نشدن و ناکارآمدی احزاب را در ایران بررسی نماید. بدین منظور به بررسی علل اقتصادی، فرهنگی، تاریخی- ساختاری و حقوقی- قضایی ناکارآمدی احزاب سیاسی خواهیم پرداخت.
 
واژگان کلیدی: ناکارآمدی، احزاب سیاسی، علل اقتصادی، فرهنگی، ساختاری-تاریخی، حقوقی- قضایی[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران مرکز، تهران، ایران
Azimirauof@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران
mmtph2006@yahoo.com
تاریخ دریافت:19/11/1394- تاریخ پذیرش:10/12/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inefficiency of Iran's Political Parties

چکیده [English]

Inefficiency of Iran's Political Parties
Syed Raeof Azimi
Dr. Masoud Motallebi
Abstract:
Since Persian Constitutional Revolution, parties and associations have been one of the important issues in Iran's political scene. Though one hundred years precedent and despite free political climate in some period of times, no coherent and comprehensive party could perform a useful function and meet the goals of this political phenomenon. The article would seek to analyze the reason why Iran's political parties are inefficient and non-institutionalized. So, we would deal with economic, cultural, historical, structural, judicial and legal reasons of their inefficiency.
Key Words: Inefficiency, Political Parties, economic reason, cultural reason, historical reason, structural reason, judicial reason

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inefficiency
  • Political Parties
  • economic reason
  • cultural reason
  • historical reason
  • structural reason
  • judicial reason