دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات

چکیده

دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات
مهدی آقابراری[1]
دکتر حسن شمسینی غیاثوند[2]
 
چکیده:
پدیده­های سیاسی از جمله دموکراسی در بستر زمان و مکان تعریف می­شوند. در واقع با دگردیسی در تحولات سیاسی و اجتماعی و حتی فناوری، تعریف و مولفه های پدیدهای سیاسی همچون دموکراسی متحول می شوند. گرچه دموکراسی سابقه تاریخی طولانی دارد ولی باید گفت که در چند دهه اخیر با توجه به تغییرات در همه ابعاد زندگی انسان ها اعم از فناوری ها، اقتصادی، خانوادگی، سبک زندگی شهروندان و بخصوص جهانی شدن و رسانه ها ماهیت دموکراسی را متحول کرده اند. همچنین افزایش چالش در زندگی جوامع همانند بحران هوت و اخلاق، سطحی نگری در میان انسانها ، زوال عقل و اندیشه در جامعه، تخصص گرایی، پیچیده تر شدن امور، افزایش ترس میان انسانها، اضطراب و ناامیدی، افزایش رفاه در عین یأس در میان انسانها، معنی و کارکرد دموکراسی تغییر یافته است. به همین دلیل فلاسفه و متفکران سیاسی همچون هابرماس، آلن تورن، بوردیو و دیوید هلد از دموکراسی های نوین همچون دموکراسی جهان وطنی، دموکراسی عاطفی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی الکترونیکی سخن می گویند که پاسخگوی بشر در سده بیست و یکم در عرصه های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و خانوادگی بوده باشد.
واژگان کلیدی: دموکراسی، جهانی شدن، دیوید هلد، رسانه ها، بحران هویت[1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com
تاریخ دریافت:4/12/1394- تاریخ پذیرش:25/12/1394
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democracy in Political Thought of Information Age Scholars

چکیده [English]

Democracy in Political Thought of Information Age Scholars
Mahdi Agabarary
Dr.Hasan Shamsini Ghiasvand
Abstract:
Political phenomena such as democracy are defined in time and place context. In fact, the definition and components of political phenomena such as democracy would be transformed social, political and even technological transformation. Although democracy has a long term historical record, the changes in all dimensions of human life, including technology, economy, family, lifestyle, globalization and media have transformed the nature of democracy. Moreover, increasing challenges in societies such as identity crisis and moral crisis, superficiality, decline of thought in society, specialization, complication, increase of fear among people, anxiety and disappointments, increase of welfare would transform the meaning and function of democracy. So, philosophers such as Jürgen Habermas, Alain Touraine, Pierre Bourdieu and David Held have talked about cosmopolitan, emotional, consultative and electronic democracy which are responsible to human in political, economic, moral sphere in twenty first century.
Key Words: Democracy, Globalization, David Held, Media, Identity Crisis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Globalization
  • David Held
  • Media
  • Identity Crisis