گروه اسلامی داعش؛ بازیگری با مبانی فکری پیشامدرن و ابزارهای عملی فرا مدرن

چکیده

گروه اسلامی داعش؛ بازیگری با مبانی فکری پیشامدرن و ابزارهای عملی فرا مدرن
دکتر مسعود مطلبی[1]                
لیلی حیدری[2]
چکیده:
گروه اسلامی داعش یکی از مهم­ترین جریانات سلفی محسوب می­شود که در مدت کوتاهی توانسته است بر بخش­هایی از عراق و سوریه تسلط یابد و در کانون تحولات منطقه­ای و بین­المللی قرار گیرد. داعش را می­توان بازیگری افراطی دانست که در جستجوی رستگاری، رهایی بخشی و بازگشت به آرمان­های اولیه اسلامی است.مسئله اصلی مقاله در این پرسش تجلی یافته است که گروه تروریستی داعش از حیث فکری چگونه بازیگری است و چگونه به بهره برداری از فضای سایبری در راستای پیشبرد اهداف خود مبادرت کرده است؟ فرضیه طرح شده آن است که داعش در حالی که از حیث فکری و در اعتقادات پیشامدرن است، نمونه بارز تروریسم پسامدرن در فضای مجازی محسوب می­شود که از امکانات فضای جهانی شدن در راستای معرفی نمودن خود و ایجاد شبکه­ای تروریستی در جهت تشکیل آنچه که «خلافت اسلامی» می­نامند، استفاده می­کند. این مقاله در تلاش است تا دو نکته را بطور مشخص به بحث و بررسی تحلیلی بگذارد؛ اول اینکه نشان دهد که داعش بازیگری با اعتقادات پیشامدرن است و در صدد احیای خلافت اسلامی می باشد. ثانیا این موضوع را به بحث بگذارد که چگونه این بازیگر پیشامدرن، از ابزارهای عملی عصر جهانی شدن و پسامدرن برای دستیابی به اهداف خود سود می­جوید.
واژگان کلیدی: گروه اسلامی داعش، تروریسم، خلافت اسلامی، خاورمیانه، جهانی شدن[1] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، گلستان، ایران
Mmtph200651@yahoo.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
Llhaidari@gmail.com
تاریخ دریافت:3/3/1395- تاریخ پذیرش:25/3/1395
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISIS: An Actor with Pre-Modern Thought and Ultra- Modern Instruments

چکیده [English]

ISIS: An Actor with Pre-Modern Thought and Ultra- Modern Instruments
Dr.Masoud Motallebi
Laila Haidari
Abstract:
Islamic group Isis is one of the most important Salafi group. It has been able to dominate parts of Iraq and Syria in a short time and be in focus of regional and international change. ISIS can be seen as an extreme actors in search of redemption, rescues and returns to the initial ideals of Islam. This group considers itself as an identity phenomenon with the task of reviving the Islamic caliphate and Emarat and the restoration of Sunni glory. Isis is also an example of new terrorist groups, transnational and global nature, that emphases on terror and violence, it has transcended modern, state-centered, materialistic interests and seeking confined to the boundaries passed and focuses on identity claim is global. The main problem of the present article is manifested in question” how actors is Isis intellectually and how uses cyberspace in order to advance it is goals?” The proposed hypotheses are "Isis, although is intellectually pre –modern but is a typical of post-modern terrorism in virtual space that uses it is facilities in order to introduce itself and to make the terrorist network to create an Islamic caliphate" then this article tries to analyze two matters: First, they show that Isis is acting with pre-modern beliefs and attempted to revive the Islamic Caliphate is. Secondly, the issue to discuss how the actor modern, practical tools and the postmodern era of globalization seeks to achieve their own purposes.
Key words: Islamic group ISIS, terrorism, Islamic Caliphate, Middle East, globalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic group ISIS
  • terrorism
  • Islamic Caliphate
  • Middle East
  • globalization