مولفه های هویت سیاسی در گفتمان مقام معظم رهبری

چکیده

مولفه ­های هویت سیاسی در گفتمان مقام معظم رهبری 
دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1]
محسن صادقی[2]
چکیده:
   هویت در عصر جهانی شدن از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در همین راستا همه جوامع و متفکران به هویت و ابعاد مختلف آن اعم از ملی، دینی و بومی اهمیتی خاص در نظر گرفته ­اند. مقام معظم رهبری ملت را به عنوان یک مجموعه واحد و یکی از سطوح هویت جمعی مطرح می­نمایند. ایشان براساس گرایش­های منفی و مثبت در بحث ملی­گرایی، دو نوع ناسیونالیسم را مطرح می­کنند؛  ناسیونالیسم منفی و ناسیونالیسم مثبت. در ناسیونالیسم منفی وابستگی به خود و جماعت خودی، همراه با گرایش­های منفی و نفی دیگران است. در ناسیونالیسم مثبت، فرد خود را وابسته به کشور و ملتی خاص می­داند و به میهن خود علاقه دارد، اما ملل و اقوام دیگر را نفی نمی­کند. به عبارت دیگر فرد از ملیت و وابستگی خود احساس عزت و افتخار می­کند و دارای اعتماد به نفس است. حضرت آیه الله خامنه ای نه تنها ناسیونالیسم مثبت را بد نمی­دانند بلکه چنین ملیتی را محترم دانسته است. مقام معظم رهبری هویت دینی  را برتر از ناسیونالیسم تلقی می­کنند. بویژه آنکه ایشان معتقدند در کنار همه شرایط و امکانات، ارتباط با خدا، مهم­ترین عاملی است که پیشرفت یک ملت را تضمین می­کند. همچنین مقام معظم رهبری در مقوله هویت سیاسی به عناصری همچون مهدویت، عاشورا، امامت و ولایت فقیه، همگرایی دینی و استکبار ستیزی تاکید می­کنند و در این راستا بر محورهایی همچون شناخت دشمن، اجتناب از تفرقه افکنی، عاشورا عامل وحدت نجات بخش شیعیان و عدم پذیرش وضعیت موجود در جهان تاکید می­کنند.
[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Shamsini_h@yahoo.com
[2]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

واژگان کلیدی: مقام معظم رهبری، هویت، هویت دینی، امامت، مهدویت، ناسیونالیسم[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Shamsini_h@yahoo.com


[2] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Noroozi-ali55@yahoo.com
 
تاریخ دریافت: 11/2/1395- تاریخ پذیرش:26/2/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political identity in Supreme Leader's discourse

چکیده [English]

Political identity in Supreme Leader's discourse
Dr.Hasan Shamsini Ghiasvand
Mohsen Sadeghi
Abstract:
Identity has been important in the era of globalization. In this regard, all societies and thinkers' identity and its dimensions, whether national, religious and indigenous considered. The supreme leader is considered the nation as a whole and one of the levels of the collective identity. According to positive and negative trends in the debate on nationalism, he suggests two types of nationalism: positive nationalism and negative nationalism. Negative nationalism is dependence on his own congregation, along with negative attitudes and the rejection of others. According to the positive nationalism, the person depends on the particular country and the nation he /she knows and loves his homeland, but he/she does not negate the other nations. In other words, he/she has a sense of dignity and honor of the nation and its independence and he/she has confidence. Ayatollah Khamenei, not only doesn’t consider positive nationalism as a bad idea, but he believes that such nationality should be respected. Supreme Leader considers religious identity superior to nationalism. Especially as he believes that a relationship with God is the most important factor that will ensure progress of a nation in all conditions.In the field of political identity, the leader emphasizes the elements such as Messianism, Ashura, Imam, Velayat Faghih, and Anti-imperialism and Religious convergence. In this regard, he focuses on themes such as understanding the enemy, avoiding divisiveness, lifesaving unity of the Shiites and rejection of the status quo.
Keywords: leader, identity, religious identity, leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • leader
  • identity
  • religious identity
  • leadership