بررسی تطبیقی رفتار سیاسی در دوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین

چکیده

بررسی تطبیقی رفتارسیاسی دردوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین
دکتر آرمین امینی[1]
عبدالله رحمانی[2]
چکیده:
رفتار انتخاباتی به عنوان کنش سیاسی، ریشه در فرهنگ سیاسی جامعه دارد. بنابراین در بررسی تحلیل رفتارهای انتخاباتی، نقش عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فردی حائز اهمیت است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال می­باشد که، رفتار انتخاباتی شهر قزوین در انتخابات دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، تحت تاثیر چه متغییرها و الگویی بوده است؟ هدف اصلی این پژوهش، شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان این حوزه، نوع و شیوه­های رای دهی آنها می­باشد. روش نگارنده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. نتایج این پژوهش براساس داده­های مربوط به 420 نمونه پژوهشی نشان داده است که از یک طرف، نقش رسانه ملی و مذهب در رفتار انتخاباتی مردم قزوین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از طرف دیگر به نقش و شخصیت­های برجسته سیاسی، اجتماعی، احزاب و تبلیغات و نقش سوابق عملکرد، نقش اینترنت، نقش مذهب و برنامه­های مدون کاندیداها در جهت دهی بها آرا مردم قزوین مورد بررسی قرار گرفته است.
 
واژگان کلیدی: قزوین، انتخابات، جامعه شناسی انتخابات، نخبگان، مشارکت سیاسی، مجلس[1] - دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
amini@yahoo.com


[2] - فارغ التحصیل کارشمتاسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
تاریخ دریافت:31/1/1395-  تاریخ پذیرش:14/2/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative studies of political behavior in the ninth and the tenth parliamentary election in Qazvin

چکیده [English]

Comparative studies of political behavior in the ninth and the tenth parliamentary election in Qazvin
Dr.Armin Amini
Abdullah Rahmani
Abstract:
Political behavior as a political action is rooted in the political culture of a society. So in order to analyze election behaviors, everyone has to consider the role of political, social, economic, cultural and individual factors. The research is intended to answer the question: what kind of variables and model influence on the political behavior of Qazvin in the ninth and tenth parliamentary election? The aim of the research is to understand political behavior and the way of voting of Qazvin citizens. According to 420 research samples, the finding of the research suggests that the media and religion have a role in the political behavior of Qazvin citizens. Moreover, the research would analyze the role of famous political and economic figures, parties, propaganda, internet, religion, and the plans of the candidate in the voting in Qazvin.
Key Words: Qazvin, Election, Sociology of Election, Elites, Political Participation, Parliament

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qazvin
  • Election
  • Sociology of Election
  • Elites
  • Political Participation
  • Parliament