بازاندیشی در اندیشه سیاسی فلاسفه ایران؛ اندیشه سیاسی ایرانشهری سهروردی

چکیده

اندیشه ایرانشهری: بازاندیشی در اندیشه سیاسی فلاسفه ایران؛ اندیشه سیاسی سهروردی
مجید نوروزی[1]
مهدی آقابراری[2]
 
چکیده:
اندیشه سیاسی در هر دوره­ای بر اساس دو متغیر زمان و مکان صورت بندی می­شود. بدین جهت اندیشه سیاسی در ایران ضمن بهره گیری از فلسفه یونانی، از عناصر ایرانی همچون ایران­شهری و وجوه اسلامی برخوردار بوده است. به همین دلیل اندیشه سهروردی همانند اندیشه سیاسی اکثر متفکران مسلمان، ترکیبی از عناصر عرفانی، ایرانشهری، اسلامی و یونانی است. در واقع سهروردی تلاش کرده است که بین عناصر سیاسی غربی، ایرانی و اسلامی سازگاری ایجاد نماید. به همین دلیل بر موضوعاتی همانند حکمت (فیلسوف شاه) یا سوفوکراسی، جایگاه سیاست در سعادت انسانی، تعامل بین اخلاق و سیاست، اتصال بین امر زمینی و آسمانی، عدالت و اعتدال تاکید می­کند.
واژگان کلیدی: سهروردی، اندیشه سیاسی، ایرانشهری، حکمت اشراق، حکمت خسروانی، فلسفه یونانی[1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
norozimajid177@gmail.com


[2] - کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revising the Political Thoughts of Iranian Philosophers; Political Thought of Suhrawardi

چکیده [English]

Revising the Political Thoughts of Iranian Philosophers; Political Thought of Suhrawardi
 
Abstract:
In every era, political thought is formed based on two variables of time and place. For this reason, political thought in Iran, while enjoying Greek philosophy, has enjoyed Iranian elements such as Iran and Islamic aspects. Suhrawardi's thought, like the political thought of most Muslim thinkers, is a combination of mysticism, Islamic, Greek and Iranian elements. In fact, Suhrawardi has tried to reconcile Western, Iranian, and Islamic political elements. He emphasizes issues such as wisdom (philosopher of the king), the place of politics in salvation, the interaction between ethics and politics, the connection between the earthly and heavenly, justice and moderation.
Key Words: Suhrawardi, Political Thought, Wisdom, Greek Philosophy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhrawardi
  • Political Thought
  • Wisdom
  • Greek Philosophy