واکاوی جنگ نرم و نقش آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛(چالشها و تهدیدات)

چکیده

واکاوی جنگ نرم  و نقش آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛(چالشها و تهدیدات)
 سعید جهانگیری[1]
دکتر احمد ساعی[2]
چکیده:
این مقاله سه هدف کلی را دنبال می­نماید: اولاً تلاش می­نماید تا ابعاد مفهومی جنگ نرم و امنیت ملی را اجمالاً توضیح دهد، ثانیاً چارچوب جنگ نرم و تفاوت آن با جنگ سخت را قدری روشن نماید، ثالثاً به تأثیرگذاری جنگ نرم بر امنیت ملی با تأکید بر ساختار امنیتی ایران بپردازد. بررسی­ها مؤید آن است که از چالش­ها و تهدیدات پیش­روی امنیت ملی، که با رابطه­ای غیر مستقیم و البته بدون خونریزی، بی سر و صدا و کم هزینه انجام می­شود، جنگ نرم است که مبنای آن بر اغوا و اقناع استوار می­باشد. در این بین نیز انقلاب اسلامی به عنوان یک اندیشه و مدل سیاسی نوین، ضربه سنگینی بر استیلای جهان غرب وارد کرده است، و به عقیده کارشناسان سیاسی کشورهای غربی، دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی پیگیری مکانیسم‌های جنگ نرم و به کارگیری تکنیک­های عملیات روانی است... از اینرو مقاله پیش­رو با بهره­گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سئوال است که آیا مؤلفه­های جنگ نرم در امنیت ملی بالاخص کشور ایران تاثیرگذار می­باشند؟ که در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات راهبردی و کاربردی ارائه می­گردد.
واژگان کلیدی: جنگ نرم، عملیات روانی، امنیت ملی، قدرت ملی، چالش­ها و تهدیدات[1] - دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
saeedjahangiri61@yahoo.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a-saei@srbiau.ac.ir
تاریخ دریافت:12/3/1397- تاریخ پذیرش:2/4/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Soft War and its Impact on National Security of Islamic Republic of Iran (Challenges and Threats)

چکیده [English]

The Analysis of Soft War and its Impact on National Security of Islamic Republic of Iran (Challenges and Threats)
 
Abstract:
The paper pursues three general goals: Firstly, it tries to explain briefly the conception of soft power and national security, secondly, it compares soft war with hard war, and thirdly, it assesses the impact of soft war on national security regarding Iran’s security structure. The studies show that the challenges and threats to national security, which are carried out indirectly and without bleeding, quietly and inexpensively, are a soft power that is based on seduction and persuasion. The Islamic revolution, as a thought and new political model, has hit hard to the dominance of the west. Although western experts believe the Islamic revolution government will not be overthrown by military attack, but they assert Islamic revolution could be toppled by using the soft power mechanism and propaganda. Therefore, the main question of the article is: Do soft power factors have an impact on Iran’s national security.
Key Words: Soft War, Propaganda, National Security, National Power, Challenges and Threats

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Propaganda
  • National Security
  • National Power
  • Challenges and Threats