ناکارآمدی نهادهای غیردولتی در تأمین منافع ملی ایران

چکیده

 
مسعود مطلبی[1]
شاپورکریمی[2]
چکیده:
اکنون همکاری و مشارکت سه رکن حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی ضرورتی انکار ناپذیر است. حاکمیت، مسئولیت تنظیم روابط و سیاست­های داخلی و خارجی را به نمایندگی از ملت بر عهده دارد و جامعه مدنی شامل همه تشکل­های مردمی است که در جهت توسعه کشور و با اهداف غیرانتفاعی و عام المنفعه تلاش می­شود. نهادهای مدنی در ایران با چالش­هایی مواجه هستند. همچنانکه به لحاظ ساختاری با موانعی همچون موانع فرهنگی، حقوقی و اقتصادی مواجه هستند. از سوی دیگر در ابعاد درونی مشکلاتی همانند کلی بودن و مبهم بودن اهداف وظایف، ضعف مدیریت، فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی و عدم آگاهی این سازمان‌ها نسبت به نقش و جایگاه خود در جامعه این نهادها را ناکارآمد می­کند. در ابعاد بیرونی چالش­هایی همچون تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان‌های غیردولتی، عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان‌های غیردولتی و  فقدان درک و پذیرش نقش سازمان‌های غیردولتی در جامعه­ای نهادها را ناپایدار می­نماید.
واژگان کلیدی: حکمرانی غیردولتی، سمن، ایران، شفافیت، دول[1] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران
Mmthp2006@gmail.com 


[2] - کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، تاکستان، ایران
Karimi_sh@yahoo.com
تاریخ دریافت: 5/3/1397- تاریخ پذیرش:30/3/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ineffectiveness of Non-Governmental Institutions in Serving Iran's National Interests

چکیده [English]

The Ineffectiveness of Non-Governmental Institutions in Serving Iran's National Interests
Dr. Masoud Motallebi
Shapor karimi
Abstract:
The cooperation between sovereignty, the private sector and civil society is inevitable. Sovereignty is responsible for implementation of domestic and foreign policies. Civil society has consisted of public associations which try to develop the country for nonprofit and social ends. Civil society has faced with the challenges in Iran. From a struct-ural perspective, it has faced cultural, legal and economic obstacles. These institutions are inefficient due to unclear goals, weakness of management, lack of credibility and lack of social status and lack of awareness of these organizations about their role in society. The instit-utions have faced external challenges such as their ambiguous rela-tions with state, lack of common identity among non-governmental organization and lack of understanding and acceptance of the role of non-governmental organizations.
Key Words: Nongovernmental Governance, Saman, Iran,Trans-parency, Governments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nongovernmental Governance
  • Saman
  • Iran
  • Transparency
  • Governments