تاثیر منافع ملی ایران بر روابط ایران و آذربایجان در سده بیست و یکم

چکیده

تاثیر منافع ملی ایران بر روابط ایران و آذربایجان در سده بیست و یکم
دکتر مهدی علیخانی[1]
حسین کریمی خرقانی[2]
چکیده:
در عصر جهانی شدن عناصر تاثیرگذار بر روابط کشورها متحول شده است. چنانکه از یک سو نظام بین­الملل یا کشورهای فرامنطقه­ای بیش از گذشته اهمیت یافته­اند و از سوی دیگر دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی کشورها  نقش حیاتی ایفا می­کند. در این راستا مولفه­های تاثیرگذار بر روابط ایران و آذربایجان بعنوان دو کشور همسایه با اشتراکات فرهنگی بسیار زیاد در سطوح کلان، میانه و خرد قابل بررسی هستند. در سطح کلان می­توان به عناصری همانند رویکرد آمریکا به آذربایجان، نگرش خاص روسیه به آذربایجان و روابط گرم آذربایجان با رژیم صهیونیستی اشاره کرد. در سطح منطقه­ای می­توان به موضوعاتی از قبیل تبلیغات پان ترکسیم از سوی ترکیه، روابط ترکیه با آذربایجان، حساسیت­های فرهنگی در منطقه و بحران ارمنستان (قره باغ) اشاره کرد. همچنین عناصری همانند فقدان وجود زمینه­های اقتصادی برای افزایش روابط، هراس هر دو کشور از یکدیگر در ابعاد امنیتی و...، حساسیت­های فرهنگی و نژادی بین دو کشور در سطوح ملی و فروملی در روابط دو کشور تاثیرگذار هستند.
واژگان کلیدی: آذربایجان، امنیت داخلی، ایران، نظام بین­الملل، قومیت[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Mahdi_Alikhani@yahoo.com


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحدتاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، تاکستان، ایران
تاریخ دریافت:19/2/1397- تاریخ پذیرش:24/3/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of National Interest in Iran-Azerbaijan Relations in the 21st Century

چکیده [English]

The Impact of National Interest in Iran-Azerbaijan Relations in the 21st Century
Dr. Mahdi Alikhani
Hussain Karini Kharaghani
Abstract:
In globalization era, elements which influence the relations between countries are changed. On one hand, international system or regional countries become important, on the other hand public diplomacy plays a key role in countries’ foreign policy. The effective elements in rela-tions between Iran and Azerbaijan, as two neighboring countries could be analyzed in macro, middle and micro level. At the macro level, the elements such as relations between the US and Azerbaijan, particular attitude of Russia towards Azerbaijan and the relations between Israel and Azerbaijan are important. In regional level, pan Turkey propag-anda, the relations between Turkey and Azerbaijan, cultural issues and Armenia crisis are crucial. Moreover, the elements like lack of econo-mic motivation, and given that both countries fear each other in terms of security, influence the relations between two countries.
Key Words: Azerbaijan, Internal Security, Iran, International Syst-em, Ethnicity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • Internal Security
  • Iran
  • International System
  • ethnicity