تأثیر درآمدهای رانت نفت بر تمرکز قدرت سیاسی در بحرین

چکیده

تأثیر درآمدهای رانت نفت بر تمرکز قدرت سیاسی در بحرین
علیرضا بیگی[1]
 
 
چکیده:
کشورهایی که ساختار اقتصادی آنان اقتصاد رانتی متکی به نفت هستند، ساختار سیاسی و اجتماعی متمایزی با دیگر کشورها دارند. این تمایز زمانی به وضوح قابل تبیین است که این کشورها دارای اقتصادی تک محصولی و به طور ویژه متکی به نفت یا گاز و یا هر رانت دیگری مستقل از فعالیت‌های مردمی باشند. کشور بحرین یکی از این کشورهاست که دارای درآمد رانتی متکی به نفت و محصولات نفتی و یا خدمات نفتی است. سوال اصلی این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده این است که، درآمد­های رانتی حاصل فروش نفت در مجمع الجزایر بحرین چگونه موجب تمرکز قدرت سیاسی در این کشور شده است و چرا این درآمدها نتوانسته است رضایت عموم مردم بحرین را جلب کند؟ در فرضیه بیان می‌گردد که، آل خلیفه از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای سرمایه‌گذاری‌های شخصی بهره برده و با وجود اینکه این کشور شاهد میزانی از تنوع اقتصادی بوده است اما وضعیت معیشتی شهروندان آن نسبت به درآمدهای کشور نامطلوب است.
واژگان کلیدی: نفت، درآمدهای رانتی، قدرت سیاسی، بحرین، آل خلیفه[1]- کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
 3LLOUSH2025@GMAIL.COM
تاریخ دریافت: 25/11/1395 -  تاریخ پذیرش:9/12/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of oil revenues on political power in Bahrain

چکیده [English]

The Impact of oil revenues on political power in Bahrain
Ali Reza Bighi
Abstract:
The countries in which their economic structure is relied on oil, their political and economic structure is different from other countries’. These countries have one-product economy, especially oil and gas. Bahrain is among those countries who rely on oil and oil products. The main question of the article is: how does oil revenues lead to the concentration of political power in Bahrain and why don’t oil revenues satisfy Bahraini people? The hypothesis of the article is: Al Khalifeh uses oil revenues to invest in favor of himself. Despite the fact that the country has witnessed a degree of economic diversification, the livelihood of its citizens is undesirable.
Key Words: Oil, Renter Revenues, Political Power, Bahrain, Al Khalifeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • Renter Revenues
  • Political Power
  • Bahrain
  • Al Khalifeh