دین و سیاست در آرا مرتضی مطهری

چکیده

دین و سیاست در آرا مرتضی مطهری
دکتر مسعود مطلبی[1]
مهدی آقابراری[2]
چکیده:
از نظر مطهری دین اسلام از پتانسیل­های بالایی بخصوص در عرصه سیاست برخوردار است. چنانکه نقش دین در تمام شئون زندگی نمودار است. حکومت شأنی از شئون پیامبر شناخته میشود و ضرورت است که دین و سیاست همگام باشند. در این راستا ضروری است که تبیین معنای صحیح همبستگی دین و سیاست ارائه شود و جریانات غیر دینی به صورتی علمی مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در فهم اندیشه سیاسی شهید مطهری باید به موضوعاتی از قبیل مشاهده بی­نظمی، تشخیص درد، نظم بخشی و فعالیت­های مسلمانان توجه داشت. استاد مطهری حکومت اسلامی را حکومتی مردمی می­داند که جمودی بر شکل مسائل ندارد و می­تواند با مقتضیات زمان و پیشرفت انسان در امور مختلف سازگار و در مورد مشارکت سیاسی با ساز و کارهای موجود می­تواند موافق باشد؛ سازوکارهایی نظیر انتخابات، رقابت احزاب که ابزار اصلی مشارکت سیاسی هستند و با اسلام نیز سازگارند.
واژگان کلیدی: مطهری، اسلام سیاسی، سکولاریسم، جمهوری اسلامی، مشروعیت[1] -  استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران
Mmthp2006@gmail.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
M-Aghaberary@gmail.com
تاریخ دریافت: 16/10/1395-  تاریخ پذیرش:13/11/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religion and Politics in Mottahari’s Thought

چکیده [English]

Religion and Politics in Mottahari’s Thought
Dr.Masoud Motalebi
Mehdi Agh Brari
Abstract:
According to Mottahari, Islam has high capacity to participate in politics. The religion plays a significant role in the life. To establish a government is part of the Prophet’s plan. The link between religion and politics is necessary. So it is essential to analyze the non- religious movements scientifically. In order to understand Mottahari’s thought, we should pay attention to the disorder, the diagnosis of pain, order and activities of Muslims. Mottahari describes Islamic government as a popular government, which could be compatible with present conditions and human progress. He believes that mechanisms like elections, parties’ competition are compatible with Islam.
Key Words:Mottahari, Political Islam, Secularism, Islamic Republic, Legitimacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mottahari
  • Political Islam
  • secularism
  • Islamic Republic
  • legitimacy