بررسی راهبرد عربستان سعودی در بحران سوریه طی سال‌های 2016-2011

چکیده

بررسی راهبرد عربستان سعودی در بحران سوریه طی سال­های 2016-2011
دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1]
ابوالفضل سلیمان فلاح[2]
 
چکیده:
در جریان بحران سوریه، عربستان به حمایت و پشتیبانی از مخالفین نظام به خصوص گروه­های سلفی جدید پرداخته است. هدف عربستان سعودی از فشار بر نظام سوریه و حمایت از مخالفان، تغییر دولت سوریه و تضعیف محور مقاومت در منطقه و تغییر موازنه قدرت منطقهای به سود خود است. به زعم مقامات سعودی، واژگونی دولت سیاسی سوریه و به قدرت رسیدن گروه­های سلفی جدید باعث می­شود که سوریه از اتحاد با ایران و محور مقاومت خارج شده و به ائتلاف عربستان بپیوندد. از جمله اقدامات عربستان سعودی در صحنه سوریه برای تغییر اوضاع، طراحی و برنامه ریزی برای انجام عملیات تخریبی و اعتراضی، حمایت مالی و لجستیکی از گروه­های سلفی جدید به ویژه جبهه النصره و جبهه اسلامی، تحت فشار قرار دادن سوریه در عرصه سیاسی و همچنین مجامع بین المللی و منطقه­ای و ... بوده است. چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی، به دلیل قابلیت بالای آن جهت تبیین موضوع پژوهشانتخاب گردیده است.
واژگان کلیدی: بشار اسد، حکومت سوره، عربستان، ایران، جوامع بین­المللی[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Shamsini_h@yahoo.com 


[2] - کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
تاریخ دریافت:2/11/1395-  تاریخ پذیرش:18/11/1395
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Saudi Arabia’s Strategy for Syrian Crisis (2011-2016)

چکیده [English]

The Analysis of Saudi Arabia’s Strategy for Syrian Crisis (2011-2016)
Dr. Hassan Shamsini Ghaiasvand
Abolfazl Soliman Fallah
Abstract:
During the Syrian crisis, Saudi Arabia has supported the Syrian opposition especially Salafi groups. The goals of Saudi Arabia were to change Syrian regime, to weaken the resistance axis and to change the balance of power in the region. Saudi Arabia officials believe that the overthrow of Syrian regime would force Syria to distance itself from Iran and join an alliance with Saudi Arabia. Saudi Arabia has taken several measures to reach its aims in Syria, including: planning of sabotage acts, financial and logistical support of Salafi groups and exerting pressure on the Syrian government in regional and international institutions. In order to conduct their research, the authors have used offensive realism theory.
Key Words:Bashar Assad, Syrian Government, Saudi Arabia, Iran, International Institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bashar Assad
  • Syrian Government
  • Saudi Arabia
  • Iran
  • International Institutions