دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی

چکیده

دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی
                              دکتر مسعود مطلبی[1]
سید قدیر غنی زاده زاویه[2]
 
چکیده:
آیت الله مصباح یزدی از جمله فقهایی است که درباره دموکراسی و مردم سالاری دینی آراء و نظریاتی ارایه کرده است. از نظر وی در اسلام دو اصل معتبر است: الف) حاکمیت مردم و نفی استبداد، ب) سعادت و رستگاری مردم. نقطه جدایی حاکمیت مردم در غرب با حاکمیت مردم در اسلام این است که غرب زمام حکومت را به دست مردم سپرده و برای آن قید و شرطی قایل نیست، درحالی که اسلام زمام حکومت را به دست خدا می­داند و مردم را در چارچوب قوانین الاهی آزاد نهاده تا در پرتو آن سرنوشت خود را رقم زنند. همچنین اهداف دموکراسی دینی هم دنیوی هستند همانند عدالت اجتماعی، تأمین امنیت، رضایت، مشارکت مردم، کارآمدی، حاکمیت قانون، آزادی سیاسی و هم اهداف معنوی و اخلاقی همانند. گسترش فرهنگ دینی، اقامه حق و دفع باطل. از نظر ایشان در اسلام اراده و حاکمیت انسان در طول اراده و حاکمیت خدا، تعین غایات انسان توسط خداوند، پیوستگی همه شئون زندگی است. از سوی دیگر تقدم اخلاقی جامعه برفرد، مصالح منافع، جامعه و غایات فردی در صورت تزاحم میان آنها است. همچنین چون سیاست مسئول هدایت و سعادت­مندی انسانها است نمی­توان سعادت انسانها را به مشارکت مردم واگذار کرد. فرضیه پژوهش بر این مبنا است که آیت الله مصباح، در نظریه حکومت اسلامی خود امکان تحقق در گفتمان علوی را برای دموکراسی مهیا ساخته است.
واژگان کلیدی: مصباح یزدی، اسلام، دموکراسی، مشروعیت، دولت اسلامی[1] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران
Mmthp2006@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری، اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
تاریخ دریافت: 30/1/1396 - تاریخ پذیرش:23/2/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democracy Discourse in Political Mesbah-Yazdi

چکیده [English]

Democracy Discourse in Political Mesbah-Yazdi
Dr. Masoud Motallebi
Seyed Ghadir Ghanizadi Zaveyh
Abstract:
Ayatollah Mesbah-Yazdi is among Faghih who formulate theories about democracy. According to Islam, two principles are legitimate: A) popular sovereignty and rejection of despotism, B) salvation of people. The difference between popular sovereignty in the west with popular sovereignty in the Islam is: in the west, the government is run by people without any restrictions, however, in the Islamic world the government would be legitimized by God and people would make their fate according to Islamic laws. Moreover, the goals of religious democracy are worldly- such as social justice, security, satisfaction, people’s participation, and efficiency, rule of law, political freedom- and ethical – such as expansion of religious culture, righteousness and nullification. In his views, the will and control of mankind are during God's will. On the other hand, if there is a conflict between Individual and society, the society has priority over individuals. Moreover, since the politics is responsible for the guidance and salvation of the people, the salvation of the people cannot be left to people's participation. The hypothesis of the research is: Ayatollah Mesbah-Yazdi maintain that the democracy could be established by Alavi method.
Keywords: Ayatollah Mesbah-Yazdi, Islam, Democracy, Legitim

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Mesbah-Yazdi
  • Islam
  • Democracy
  • Legitim