علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390

چکیده

علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390
صائب شعبانی[1]
موسی فرهنگ رنجبر[2]
 
چکیده:
در عصر جهانی شدن عوامل مختلفی در فرار مغزها تاثیرگذار هستند. یکی از مهمترین چالش­ های اکثر جوامع از جمله کشورهای در حال توسعه فرار مغزها است. که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات علمی، روانی، جامعه شناختی، صدمات منفی و مخرب اقتصادی بر این جوامع می­گذارد. در عصر اطلاعات عوامل مختلف داخلی و جهانی بر مهاجرت نخبگان تاثیرگذار هستند. درباره عوامل جهانی می­توان به عناصری همچون دسترسی به امکانات در جوامع پیشرفته، امنیت شغلی، شان اجتماعی بالا، کاهش نگرش­های ناسیونالیستی و سرزمینی، شکاف در تکنولوژی و در سطح داخلی به مولفه­هایی همچون بحران­های اقتصادی، آینده مبهم جوامع در حال توسعه، وضعیت اقتصادی نامناسب اشاره کرد.
واژگان کلیدی: مهاجرت، فرار مغزها، جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه، نخبگان [1] -  دانشجوی دکتری، اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Saeb.shaabani@yahoo.com


[2] - کارشناسی ارشد، جغرافیای برنامه ریزی شهری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
تاریخ دریافت: 19/1/1396 -  تاریخ پذیرش:12/2/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reasons of Iranian Emigration (2001-2011)

چکیده [English]

The reasons of Iranian Emigration (2001-2011)
Saeb Shabani
Mosa farhang Ranjbar
Abstract:
In globalization era, various factors influence the brain drain. One of the most important of developing countries’ challenges is the brain drain. The phenomena can create social, economic, psychological and scientific problems. In the information age, different domestic and foreign factors influence the brain drain. Domestic factors include economic crisis and ambiguous future and foreign factors include access to facilities, job security, high social status, decline of nationalism and technological gap.
Key words: Emigration, Brain Drain, Job Security, Globalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emigration
  • Brain Drain
  • job security
  • Globalization