جایگاه زبان و ادبیات روسای جمهوری ایران در پیروزی دکتر حسن روحانی

چکیده

جایگاه زبان و ادبیات روسای جمهوری ایران در پیروزی دکتر حسن روحانی
 
مهرسا مجدی[1]
مالک ذوالقدر[2]
چکیده:
انتخابات ریاست جمهوری در دوران گذشته یک تفاوت عمده بسیار داشت و آن برگزاری مناظره از طریق رسانه ملی بود. این مناظره­ها که منعکس کننده قدرت کلام نامزدها بود، تأثیر بسیار عمیقی بر ذهنیت مردم گذاشت. این امر در انتخابات سال 92 بیشتر خود را نشان داد، به طوری که یکی از موفقیت­های حسن روحانی انتقال پیام خوب، تسلط به بیان، داشتن صدای رسا و مهمتر از همه بیان سخنان مردم پسند بود. بخشی از موفقیت روحانی ناشی از عملکرد او در مناظره­های تلویزیونی بود. موفقیت در مناظره تلویزیونی تا اندازه زیادی به حضور ذهن و قدرت بیان بستگی دارد. با این وجود این سوال به وجود می­آید که قدرت کلام تا چه اندازه­ای در موفقیت نامزدهای انتخاباتی دوره­های یازدهم نقش داشت؟ در جواب باید گفت که زبان و کلام دکتر روحانی به لحاظ نوع گفتار، ایجاد انگیزه در شهروندان، ایجاد نشاط سیاسی، امید برای حل مشکلات و ... باعث کسب آرا شد.
واژگان کلیدی: مناظره، انتخابات، کسب آرا، رسانه، نشاط سیاسی[1]- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Mehrsamajdi@gmail.com


[2]-  استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
Malek_Zolghader@yahoo.com
 
تاریخ دریافت:28/10/1396-  تاریخ پذیرش: 5/12/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iran President’s Language in Rohani Victory

چکیده [English]

The Role of Iran President’s Language in Rohani Victory
Mehrsa Majdi
Dr.Malek Zolghadr
Abstract:
In previous presidential elections, the TV debate had an important role in the election process. The TV debates reflected the power of candid-ates’ rhetoric that had a deep influence on the mentality of the citizens. The phenomenon emerged in the 2013 elections. The success of Rohani was because of the conveyance of good message, loud voice and populist rhetoric. He won in 2013 election due to its success in TV debates. The success in TV debate depends on the presence of mind and power of expression. Therefore, the main question of the article is: to what extent did a power of expression contribute to success of preside-ntial candidates in the 2013 presidential election? The hypothesis of the article would be: the word of President Rohani due to its kind of speech, the motivation of citizens, political vitality and hope of solving problems led to his victory.
Key Words: Debate, Elections, Vote, Media, Political Vitality

کلیدواژه‌ها [English]

  • debate
  • elections
  • Vote
  • Media
  • Political Vitality