ناسیونالیسم و منافع ملی در عصر جهانی شدن

چکیده

ناسیونالیسم و منافع ملی در عصر جهانی شدن
 
حسن شمسینی غیاثوند[1]
 
چکیده:
واژه ناسیونالیسم از دو کلمه national به معنی ملت و ism به معنی اعتقاد تشکیل شده است. این کلمه در زبان فارسی به معنی ملت دوستی و حس استقلال ملی ترجمه شد. بعضی از پژوهشگران معتقدند که این عقیده و باور از همان دوران باستان به صورت سنتی در میان ملتها وجود داشته است. ولی این پدیده در دو قرن اخیر در شکل مدرن آن بعد از انقلاب فرانسه ظاهر شد و منشا بسیاری از حوادث و تحولات در سطوح مختلف در جهان شده است. به طوری که از آن به عنوان بمب سیاسی زمان تعبیر می­کنند. این باور سیاسی که موجب زوال حکومت‌های سنتی و ملوک الطوایفی با ملتها و نژادهای ناهمگون شد، جهان را به شکل ملت­های با ویژگی­های قومی، نژادی و فرهنگی، سیاسی مشترک به همراه دولتهای ملی در آورد. این مکتب سیاسی چندین بار نقشه جهان را تغییر داده است و موجب جنگ­های جهانی ویرانگر شد. برداشت ملتهای مختلف از ناسیونالیسم باعث شکل گیری انواع ناسیونالیسم شد.
واژگان کلیدی: ناسیونالیسم، مکتب، جهانی شدن، دولت ملی[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com
تاریخ دریافت:26/11/1396-  تاریخ پذیرش:15/12/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nationalism and National Interest in Globalization Era

چکیده [English]

Nationalism and National Interest in Globalization Era
Dr.Hasan Shamsini Ghiasvand
Abstract:
The nationalism is composed of two words, including national and ism (means belief). The word translated into Farsi as national independ-ence and chauvinism. Some researchers believe that the belief exists among nations since ancient era. However, the modern phenomenon has appeared in two recent centuries after the French revolution and led to many events and developments in different aspects around the world. Also, the belief led to collapse of traditional states composed of different nations and heterogeneous ethnicities and consequently resulted in nation-states consists of people who have common political, cultural feature and ethnic background. The political school has changed the map of the world several times and caused destructive world wars. There are several kinds of nationalism because different nations perceive it differently.
Key Words: Nationalism, School, Globalization, National State

کلیدواژه‌ها [English]

  • nationalism
  • School
  • Globalization
  • National State