بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه های سیاسی سید قطب

چکیده

بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه­های سیاسی سید قطب
 
محمد مهدی صالح[1]
فتحعلی همتی[2]
چکیده:
در عصر جهانی شدن توجه متفکران اسلامی به دموکراسی عناصر آن همانند حقوق بشر و حقوق زنان افزایش یافته است. دلیل آن مطلوبیت دموکراسی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عصر اطلاعات است. به همین دلیل محور آرا متفکران اسلامی موضوعاتی همانند حاکمیت مردم، مشروعیت، حقوق زنان، حق انتخاب، حقوق شهروندی و آزادی است. از این جهت فهم اندیشه­های تاثیرگذار بر متفکران و جنبش­های سده معاصر اهمتی خاصی دارد. چرا که آرا متفکران و جریان­های کنونی نشات گرفته از متفکرانی همانند سید قطب است. سید قطب معتقد به تشکیل حکومت اسلامی و گسترش ایدئولوژی اسلامی و مخالف استفاده از اندیشه­ها و نظام­های به عاریت گرفته شده غربی همانند دموکراسی در حکومت اسلامی است.ایشان با نگرشی جامع گرایانه به اسلام معتقد بود که حکومت اسلامی و لوازم آن در متن مقدس و تجربه اسلامی وجود دارد و نیازی به بهره گیری از مفاهیم غربی نیست.
واژگان کلیدی: سید قطب، حکومت اسلامی، دموکراسی، غرب، شریعت اسلامی[1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
mehdi_350@yahoo.com


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران
تاریخ دریافت:3/11/1396-  تاریخ پذیرش:28/11/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Conception of Islamic Government in Political Thought of Seyed Ghotb

چکیده [English]

The Study of the Conception of Islamic Government in Political Thought of Seyed Ghotb
Mohammad Mahdi Saleh
Fahali Hemati
Abstract:
Islamic Scholars pay more attention to the elements such as human rights and women's rights of democracy in the globalization era. The democracy is socially, politically, economically and culturally is desir-able in the information era. Therefore, Islamic scholars have given more attention to sovereignty, legitimacy, women’s rights, and freedom of choice, citizen right and liberty. So, the understanding of influential thoughts of contemporary scholars is very important. The ideas of recent scholars stemmed from scholars such as Seyed Ghotb. Seyed Ghotb believed in Islamic government and the expansion of Islamic ideology and opposed following Western thoughts such as democracy in Islamic Government. Having a comprehensive attitude towards Islam, he believed that Islamic government exists in Islamic experience and Muslims don’t need Western ideas.
Key Words: Seyed Ghotb, Islamic Government, Democracy, West, Islamic Religion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyed Ghotb
  • Islamic Government
  • Democracy
  • West
  • Islamic Religion