منافع ملی ایران و گفتمان های امنیتی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس

چکیده

منافع ملی ایران و گفتمان­های امنیتی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس
 
محسن صادقی[1]
محسن جلیلوند[2]
چکیده:
ایالات متحده امریکا از گذشته تاکنون رویکردهای امنیتی مختلفی نسبت به خاورمیانه از جمله ایران اتخاذ کرده است. این گفتمان­های امنیتی نشات گرفته از شرایط ژئوپلیتیکی ایران، خلیج فارس، جایگاه انرژی، رژیم صهیونیستی، افراط گرایی در منطقه و همچنین نگرش امنیتی کشورهای دیگر از جمله روسیه بوده است. امریکا در چند دهه اخیر گفتمان­های امنیتی مختلفی همچون همگرایی با ایران و مقابله با ایران اتخاذ کرده است. در این راستا الگوهایی همانند عدم نفوذ کمونیسم در ایران، سیاست دوستونی نیکسون، مهار دو­جانبه، همگرایی امنیتی گسترده با کشورهای حوزه خلیج فارس علیه ایران و ایران هراسی و هلال شیعی اتخاذ کرده است. آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است برجسته سازی نگرش­های امنیتی باعث عدم شناخت واقعیت­های ایران از سوی امریکا شده است، که این موضوع در شکل­گیری و افزایش تنش امریکا با ایران تاثیرگذار بوده است.
واژگان کلیدی: امینت، ایران، امریکا، مهاردوجانبه، خلیج فارس[1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Mohsen.st14@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
Mohsen_Jalilvand@yahoo.com
تاریخ دریافت:30/10/1396- تاریخ پذیرش: 19/11/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Syrian Crisis (2004-2018) and the Islamic Republic of Iran’s Interest

چکیده [English]

The Analysis of Syrian Crisis (2004-2018) and the Islamic Republic of Iran’s Interest
Mohsen Sadegi
Dr. Mohsen Jalilvand
Abstract:
Since the past, US has adopted different security approaches towards the Middle East, including Iran. The security approaches resulted from a geopolitical condition of Iran, Persian Gulf, the role of energy, Israel, extremism in the region and Russia security approach. The US has pursued various security approaches towards Iran such as cooperation and confrontation. These approaches included the lack of commu-nism’s influence in Iran, two pillar policy, dual containment, security convergence with the Persian Gulf countries against Iran, Iran phobia and Shia crescent. The US doesn’t understand Iran’s realities because of its security approach, and consequently, it has an impact on tension between Iran and the US.
Key Words: Security, Iran, US, Dual Containment, Persian Gulf

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Iran
  • US
  • Dual Containment
  • Persian Gul