کالبد شکافی شیعه در آمریکا

چکیده

کالبد شکافی شیعه در آمریکا
دکتر عبدالرحمن عالم[1]
 علی فرزعلیان[2]
چکیده:
گرایش به معنویت، از جمله به دین اسلام در جهان بویژه در آمریکا رو به گسترش است. دلایل این امر را در موضوعاتی از قبیل بحران­های اخلاقی و هویتی، ناکامی مدرنیته در سعادت مندی و معنا بخشی به زندگی انسانها و سیاست­های جهان غرب علیه جهان اسلام و مسلمانان می­توان جستجو کرد. اما گرایش به شیعه در آمریکا نسبت به گذشته افزایش یافته است که این مهم را می­توان با توجه به افزایش مساجد، مراکز اسلامی، مراسم­های مذهبی مطرح کرد. البته این گرایش­ها بیشتر در ابعاد عرفانی و لیبرالی از اسلام بوده است. شیعیان در آمریکا علاوه بر مشکلات و چالش­هایی که دولت آمریکا و همچنین نگرش منفی برخی مردم این کشور به اسلام دارد با چالش­های دیگری همانند بحران هویتی، تضادهای درونی با یکدیگر از جمله سیاست­ها و رفتارهای وهابیت، تبعیض، نگرش انحرافی و منفی رسانه ای آمریکایی مواجه هستند.
واژگان کلیدی: شیعیان، ایالات ‌متحده آمریکا، مسلمانان آمریکا، 11 سپتامبر، اسلام هراسی[1] - استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
aalem@tu.ac.ir


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران 
تاریخ دریافت: 23/1/1396-  تاریخ پذیرش:13/2/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autopsy of Shia in US

چکیده [English]

Autopsy of Shia in US
Dr. Abdul Rahman Alem
Ali Farzaliyan
Abstract:
Tendency toward spirituality, including Islam, in the world and US has been increasing. Its reasons include identity and ethical crisis, the failure of modernity in order to bring salvation and the policies of the west against Islam and Muslims. Given the increase of mosques, Islamic centers and religious ceremonies, the tendency to Shia has been increased in the US. The tendency has a Sufism dimension. In the US, Shia Muslims face challenges such as the policies of US government, negative attitudes of Americans toward them, policies of Wahhabis, Identity crisis, negative attitudes of US media and discrimination.
Key Words: Shia, US, American Muslims, 11th September, Islam

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • US
  • American Muslims
  • 11th September
  • Islam