مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک و منافع ملی

چکیده

مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترکو منافع ملی
دکتر مهدی علیخانی[1]
مرتضی بختیاری شفیع[2]
چکیده:
پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال «اهداف دولت یازدهم در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک چه بود؟»و فرضیه«اهداف دولت یازدهم در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک و دفع تهدیدات بین­المللی، رفع تحریم­های هسته­ای، از بین بردن ایران هراسی و کسب منافع ملی» بود. با اهداف «بررسی نتایج رفع تحریم­های هسته­ای جموری اسلامی ایران، مطالعه فوائد و مضرات برنامه جامع اقدام مشترک، بررسی تأثیر مذاکرات هسته­ای در وضعیت معیشت مردم، و بررسی تأثیر برنامه جامع اقدام مشترک در جایگاه بین­الملی ایران» مورد بررسی قرار می­گیرد. سیاست­های دولت یازدهم در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک تعامل با قدرت­های بزرگ جهان، همکاری با سازمان­های بین­المللی، حفظ و پیگیری حقوق مردم ایران ، نقش فعال و سازنده در روابط با کشورهای منطقه و جهان بوده است.
واژگان کلیدی: سیاست خارجی، دولت یازدهم، مذاکره، برنامه جامع اقدام مشترک[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Mahdi_Alikhani@yahoo.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
تاریخ دریافت:29/8/1396- تاریخ پذیرش:16/9/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JCPOA Negotiation and National Interest

چکیده [English]

JCPOA Negotiation and  National  Interest
Dr. Mahdi Alikhani
Morteza Bakhtiyari Shafie
Abstract:
The main question of the research is: what were the goals of the Rohani administration in negotiations on the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)? The hypothesis would be: Rohan administration  sought to obviate threats, to remove nuclear sanctions, and to elim-inate Iran phobia. Moreover, the research would assess the results of the lift of sanctions, advantages and disadvantages of JCPOA, the impact of nuclear negotiation on Iran’s economic condition, and the impact of JCPOA on Iran’s international status. Given JCPOA, Rohan administration would implement policies such as cooperation with great powers and international organization, pursuit of Iranians’
 rights.
Key Words: Foreign Policy, Rohani Administration, Negotiation, JCPOA 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Rohani Administration
  • Negotiation
  • JCPOA