منافع ملی و تربیت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوره دوم متوسطه

چکیده

منافع ملی و تربیت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوره دوم متوسطه
رستمعلی ترک[1]
دکتر مسعود مطلبی[2]
چکیده:
موضع پژوهش جایگاه آموزش و پرورش در تربیت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوره دوم متوسطه می­باشد که پس از مبانی نظری و فکری با رویکردهای متفاوت به نقش و تاثیرگذاری آموزش و پرورش و به تبع آن معلمین و همچنین سند تحول به عنوان سندی راهبردی برای اعتلای شعور و تربیت سیاسی دانش آموزان پرداختیم، همچنین تحلیل محتوای کتب درسی از بعد توجه به تربیت سیاسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این موضوع بود که توجه کامل و چندانی به این امر مهم نگردیده است ولی با همین کمبود مشارکت­های دانش آموزان در فعالیت­های سیاسی نشان دهنده توجه خود دانش آموزان به این امر مهم است تربیت سیاسی در سند تحول لحاظ گردیده و این تاکید باعث گردیده که کتب درسی و فعالیت­های سیاسی در مدارس بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: تربیت سیاسی، آموزش و پرورش، معلمین، دانش اموزان، سند تحول[1] - کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران


[2] -  استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران
Mmthp2006@gmail.com
تاریخ دریافت:11/9/1396-  تاریخ پذیرش:30/9/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Interest and Political Training for High School Students in Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

National  Interest and Political Training for High School Students in Islamic Republic of Iran
Rostamali Turk
Dr. Masoud Motallebi
Abstract:
The article would explain the role of education in political training of  high school students in the Islamic Republic of Iran by taking diff- erent approaches towards the impact of education and document of fundamental reform in education as a strategic document in order to promote the students’ political understanding. Moreover, the author  would analyze the content of textbooks, according to their political aspects. The findings of research suggest that the political aspect is ignored in the textbooks. Regarding lack of students’ political partici-pation, the political training is considered in the documentof funda-mental reform in education.Therefore, high schools are now paying more attention to the political activities of students.
Key Words: Political Training, Education, Teachers, Students, Document of Fundamental Reform

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Training
  • Education
  • Teachers
  • Students
  • Document of Fundamental Reform