آموزش ‌و پرورش؛ منافع ملی و توسعه سیاسی ایران

چکیده

آموزش ‌و پرورش؛ منافع ملی و توسعه سیاسی ایران
دکتر حسن شمسینی غیاثوند [1]
موسی فرهنگ زنجبر[2]
 
چکیده:
مهمترین رکن ورود نسل جدید به دوره نقش آفرینی در همه عرصه­های آموزش در دوره یادگیری است. در حال حاضر علی رغم پیشرفت در فناوری­های رسانه­ای و ارتباطی، آموزش رسمی و سیستمی دولتی شناخته می­شود. در ایران نیز رکن اصلی تربیت سیاسی شهروندان یا همان جامعه پذیری، آموزش و پرورش شناخته می­شود. این پژوهش به جایگاه آموزش دولتی در توسعه بخصوص توسعه سیاسی می­پردازد. در این راستا موضوعاتی از قبیل تربیت سیاسی، حقوق شهروندی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، احترام به خرد جمعی و... از طریق نمونه گیری از جامعه آماری معلمان مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: ایران، آموزش و پرورش، توسعه، توسعه سیاسی، حقوق شهروندی[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com


[2] - کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه چالوس، مازندران، ایران
تاریخ دریافت:13/8/1396 - تاریخ پذیرش:26/8/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education;National Interest and Iran’s Political Development

چکیده [English]

Education;National Interest and Iran’s Political Development
Dr.Hasan Shamsini Ghiasvand
Musa Farhang Ranjbar
Abstract:
The learning is the most important element of new generation to play a role in the education. Despite progress in media and communication  technology, the education in Iran is formal. In Iran, the education I  the main pillar of political training and socialization. The research would deal with the role of state-owned education in political development. So, the authors would analyze issues such as political training, citizens’ rights, accountability, responsibility, and respect to the collective wisdom by collecting samples from the teachers’statistical community.
Key Words: Iran, Education, Development, Political Development, Citizen’s Rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Education
  • Development
  • Political Development
  • Citizen’s Rights