تبیین روش شناسی یورگن هابرماس

چکیده

تبیین روش شناسی یورگن هابرماس
جعفر خلفی[1]
دکتر مالک ذوالقدر[2]
چکیده:
یورگن هابرماس از پروژه ناتمام مدرنیته سخن می­گوید. بر این باور است که راه رهایی از عقلانیت ابزاری وجود دارد. در واقع می­توان مدرنیته را از چالش­های بنیادینی همچون بحران عقلانیت رهایی داد. در این راستا هابرماس معتقد است که عقلانیت ارتباطی در ارتباط با جهان زیست ظرفیت رهایی بشر را دارد. هابرماس از دو روش شناسی سلبی و ایجابی بهره گرفته است. در شیوه سلبی به نقد پوزیتیویسم، نقد مکتب فرانکفورت و نقد پیت مدرنیسم می­پردازد و در راهکار ایجابی به بازسازی نظریه مارکس و چرخش زبانی تاکید می­کند.
واژگان کلیدی:مدرنیته، کنش ارتباطی، هرمونتیک، پوزیتیویسم، پست مدرنیسم، روش شناسی[1] - دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
Malek_Zolghader@yahoo.com
تاریخ دریافت:19/5/1396-  تاریخ پذیرش:31/5/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Jurgen Habermas,s Methodology

چکیده [English]

Explanation of Jurgen Habermas,s Methodology
Jafar Khalafi
 Dr. Malek Zolghadr
 
Abstract:
Jürgen Habermas talks about unfinished project of modernity. He believes that there is a way to emancipate from instrumental rationality.   In fact, we could emancipate the modernity from fundamental challenges such as rationality crisis. He also believes that the communicative rationality has the capacity of human emancipation. He would use obligatory such as the critique of positivism, Frankfurt school and postmodernism; and divesting methods such as reconstruction of Marx’s theory and linguistic change.
Key words:Modernity, Communicative Rationality, Hermeneutic,Positivism, Post Modernism, Methodology

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernity
  • Communicative Rationality
  • Hermeneutic
  • Positivism
  • Post Modernism
  • methodology