بررسی منافع ملی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد در بحران داخلی سوریه از سال2011 تا 2014

چکیده

بررسی منافع ملی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد در بحران داخلی سوریه از سال2011 تا 2014
دکتر رحمت حاجی مینه[1]
 محمود فلاح نژاد[2]
چکیده:
بحران سوریه از ابعاد مختلفی قابل تجزیه و تحلیل است. یکی از ابعاد موضوع بحران سوریه، چرایی دخالت روسیه در این بحران و حمایت همه جانبه از دولت بشار اسد است. گرچه اختلافی درباره چرایی حمایت روسیه مطرح است اما در مجموع می­توان دلایل داخلی روسیه و سوریه، دلایل منطقه­ای، دلایل بین­المللی ارایه کرد. در این راستا می­توان به عناصری همچون حفظ پایگاه دریایی طرطوس، ترتیبات نوین اقتصادی و انرژی در منطقه، هراس از گسترش تروریسم و گسترش آن به داخل روسیه، بی اعتمادی به غرب، خارج کردن روسیه از انزوا، به چالش کشیدن هژمونی امریکا و نظام تک قطبی اشاره کرد. 
واژگان کلیدی: بحران سوریه، روسیه، تروریسم، ژئوپلتیک، امریکا[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط ببن­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران ایران
hajrahmat@gmail.com


[2]- کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
تاریخ دریافت:8/7/1396-  تاریخ پذیرش:21/7/1396
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies of Islamic Republic of Iran’s military since 2005 to 2015

چکیده [English]

The Strategies of Islamic Republic of Iran’s military since 2005 to 2015
Dr.Ebrahim Abbassi
Abolfazl Soliman Fallah
 
Abstract:
Human security is comprehensively defined in the beginning of the 21st century: lack of military, political, economic, social and environmental threats that could endanger peace and comfort of the entire human society. In this society, a threat in a part of society could make insecurity in entire society and the security could be achieved whe-
never the whole society are in peace and comfort. The findings of research suggest that the military has a key role in the provision of security for the Islamic republic of Iran by securing waters, fighting against pirates, escorting the ships (given security of imports and exports in the era of holy defense) and providing security for airplanes. Moreover, the military has a crucial role in the increase of deterrence and promotion of security by increasing military cooperation with regional countries and expanding its presence in the free waters.
Key Words: Iran, Military, Cyber Security, Security Strategies,Information Era

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Military
  • Cyber Security
  • Security Strategies
  • Information Era