اقتصاد سیاسی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه (2022-2002)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جهان، گروه مطالعات ترکیه،دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده

جهانی شدن به سرعت در حال افزایش و تشدید است و تمامی عرصه های زندگی را در بر می‌گیرد. ترکیه که در مرکز اوراسیا، در نقطه ای که غرب و شرق، شمال و جنوب به هم می‌رسند، واقع شده است؛ به طور گسترده در معرض تأثیرات جهانی شدن قرار دارد. بدین سبب جهانی شدن بر اقتصاد ترکیه تأثیر بسزایی داشته‌است. اقتصاد سیاسی ترکیه در آزادسازی تجارت خارجی، امور مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی تغییرات قابل توجهی را ایجاد کرده‌است. می‌توان گفت اقتصاد سیاسی مربوط به مدیریت امور اقتصادی توسط دولت است و در جهت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی دارد؛ از این رو کشور‌های مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود، استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفته‌اند. اصلاحات اقتصادی انجام شده در دوره حزب حزب عدالت و توسعه (AKP) و سیاست‌های اجرایی در زمینه خصوصی سازی و سرمایه‌گذاری در ادغام ترکیه در اقتصاد جهانی مؤثر عمل کرده‌است. ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه با ادامه دادن اصلاحات اقتصادی کمال درویش و در پیش گرفتن سیاست نئولیبرالی توانسته مسیر رشد و توسعه اقتصاد را تداوم بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Economy of Turkey's Justice and Development Party(2002-2022)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rasoulinezhad 1
  • Zahra Sadat Firouzi Ghozlou 2
1 Associate Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A student of World Studies, Department of Turkish Studies, University of Tehran, Tehran, Iran