رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ترکیه دردوران اوزال

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
اثر پیش‌رو، می‌کوشد تا با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با کاربست ملاحظات کاربردی، به ارائۀ تحلیلی واقع‌بینانه از تأثیر متقابل توسعه اقتصادی و سیاسی دوران اوزال مبادرد ورزد. از این‌رو، پرسشی که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده‌ این است که چه نسبتی بین رشد و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ترکیه در سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ وجود دارد؟ فرضیه‌ای که از معبر پرسش فوق مطرح می‌گردد آن است که، خرد گرایی اقتصادی، سیاست درهای باز، کاربرد سیاست خارجی متقابل اقتصادی توسعه گرا ، اصلاح گرایی سیاسی و تشویق فرهنگ سیاسی مشارکتی متأثر از فرایند جهانی شدن، سبب اتخاذ رویکردی پراگماتیستی و پوپولیستی در اقتصاد، سیاست و مسائل ملی و بین المللی شد و احیای موقعیت فرامنطقه ای ترکیه را فراهم کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متقابل توسعه اقتصادی و سیاسی در عصراوزال بیانگر آن است که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between economic development and political development of Turkey during Ozal

نویسنده [English]

  • Karam Jamshidi Fard
PhD student in Political Sociology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran