بررسی ژئوپلیتیکی پیامد های ناشی از مصالحه حقوقی 1947 سازمان ملل در منطقه فلسطین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی جغرافیای سیاسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 مربی، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران: نویسنده مسئول


عنوان مقاله [English]

Geopolitical implications of the 1947 United Nations legal settlement in the Palestinian Territory

نویسندگان [English]

  • pouya fathizad 1
  • mohadeseh rezabeygi 2
  • seyed javad mir mehdipour kuh kamar 3
1 MA student of political geography, Urmia University, Urmia, Iran
2 MA Bachelor of Jurisprudence and Islamic Law, Urmia University, Urmia, Iran
3 Instructor, faculty member of the Department of Islamic Studies, Urmia University, Urmia, Iran: Corresponding author