بررسی علل تاثیرگذار بر تعامل مشارکت مردم و کارکرد مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور

نویسندگان

1 استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

چکیده

توسعه و پیشرفت هر کشوری تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از داخلی و  بین المللی قرار دارد. در چارچوب عوامل داخلی می توان به نقش مردم در حاکمیت و اداره کشور اشاره کرد. در واقع مشارکت بیشتر مردم در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها همچون مجلس باعث ارتقای آن نهاد تصمیم گیرنده در مدیریت کشور می شود. سوال و هدف محوری این پژوهش تاثیر مشارکت کیفی مردم در انتخابات مجلس و توسعه همه جانبه کشور است. در چارچوب حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم می توان گفت که در راستای بهبود قانون مداری، شفافیت، اثر بخشی و اعتماد زایی و همچنین عدالت اجتماعی مجلس شورای اسلامی نقش محوری در توسعه کمی وکیفی کشور دارد. به عبارت دیگر تعامل سازنده مردم و مجلس علاوه بر ارتقای کیفی قانونگذاری ها از سوی مجلس، باعث نهادینگی پاسخگویی مجلس، اعتماد بین حاکمیت و مردم، کاهش هزینه ها و همچنین جلوگیری از بحران نفوذ  وانگیزش در کشور می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Interaction of People's Participation and the Function of the Islamic Consultative Assembly in the development of the country

نویسندگان [English]

  • Masoud Motallebi 1
  • Ali Javanmard 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Golestan, Iran
2 Master student, Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran