نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

3 کارشناس ارشد روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عنوان مقاله [English]

The relationship between identity and civilization and cultural heritage and democracy using Michael Walzer and lacla and Moffe theory

نویسندگان [English]

  • Moazeoldin Babakhani Teimori 1
  • Hoda Shokrollahi 2
  • Farid Motazedi 3

1 Assistant Professor in Political Science (Political Thought), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Corresponding Author

2 Master of International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Master of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran