اخلاق گرایی در چشم انداز متفکران سیاسی متاخر غرب

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران: نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

شهروندان در سده بیست و یکم با سبک زندگی جدید و انتظارات نوین از دولت ها مواجه شدند. این سبک زندگی با چالش ها و بحران هایی برای شهروندان و دولت ها همچون بحران هویت و اخلاقی زیستن مواجه شده است. در واقع محور تعیین کنندگی رویکرد فلاسفه سیاسی پاسخ به بحران های اخلاقی و هویتی مردم در هزاره سوم شده است. بنابراین هدف و سوال اصلی این پژوهش نگرش متفکران سیاسی غرب به خصوص متفکران متاخر غرب همچون مک اینتایر، فوکو و رالز به اخلاق و بررسی دلایل گذار از سیاست به مثابه اخلاق و دنیاگرایی به اخلاق فضیلت محور در سده بیست و یکم است. در  جهت تبیین این سوال، به موضوعاتی از قبیل اخلاق فضیلت گرا، اخلاق آیین نامه ای فوکو، نسبیت گرایی پست مدرنیستی، عدالت گرایی جان رالز و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عبارت دیگر لزوم توجه دولت ها به اخلاقی زیستن شهروندان  و گذار از دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی مورد تاکید فلاسفه سیاسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethicism in the Perspective of Late Western Political Thinkers

نویسندگان [English]

  • Hasan Shamsini Ghiasvand 1
  • Ebrahiam Naizi 2
1 Assistant Professor in Political Science. Department of Political Science. Azad University of Takestan Branch. Takestan . Iran
2 PhD Student in Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan , Iran