کالبدشکافی منافع ملی در چارچوب گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

چکیده:
سیاست خارجی هر کشوری نشات گرفته از محیط داخلی و همچنین محیط خارجی اعم از منطقه ای و جهانی است. به عبارت دیگر عناصر تاثیر گذار بر گفتمان های سیاست خارجی هر کشوری در جهت تحقق منافع ملی تحت تاثیر متغیر زمان و مکان است. جهت گیری سیاست خارجی ایران نیز مبتنی بر همین عناصر اعم از ماهیت دولت، نقش ایدئولوژی، متغیر زمان و  رویکرد محیط و بازیگران منطقه ای و جهانی معنا شده است. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیرات محیط داخلی و جهانی بر عنصر آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا گفتمان های سیاست خارجی  اعم از لیبرال محور، توسعه محور، تنش زدایی، توسعه محور آرمان گرایی و... با آرمان گرایی و واقع گرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین در این راستا تاثیرات موضوعاتی از قبیل فقدان استراتژی مشخص، شکاف  و عدم هماهنگی در بین تصمیم گیرندگان، محیط پر آشوب نظام بین الملل و خاورمیانه و.... مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An autopsy of national interests in the context of the foreign policy discourses of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jalilvand 1
  • Saiyad Eslami 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran: Corresponding Author, Mohsen_Jalilvand @‌y-a‌hoo.com
2 Master of Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran