واکاوی مولفه های حکمرانی خوب با نگرش به رویکرد اندیشه های سیاسی در حکومت اسلامی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی کابردی، گروه تاریخ، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 دکتری تخصصی، علوم سیاسی (مسائل ایران)، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده


چکیده:
حکمرانی خوب به عنوان یک شیوة رایج و مسلّط برای ادارة جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته» و شاخص های آن با روش توصیفی – تحلیلی بررسی و سپس «حکمرانی شایسته» و شاخص های آن در انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تعدادی از شاخص های حکمرانی شایسته از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران با شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه دینی و اسلامی، نهادهای بین المللی و اندیشمندان مقایسه تطبیقی گردیده است. بررسی پنج شاخص اصلی و اساسی در حکمرانی که شاخص های یکسانی می باشد که بر حسب معنا و مبنا متفاوت می باشد. محتوای دیدگاه های نظری حکمرانی خوب مبتنی بر انسان محوری، دنیاگرایی و ماده گرایی است، ولی حکمرانی شایسته مبتنی بر خدا محوری است، اگرچه به ماده و معنا و دنیا و آخرت هر دو به صورت همزمان توجه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the components of good governance with a view to the approach of political ideas in Islamic government

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abdollahi 1
  • Saeed Jahangiri 2
  • Seyedeh Samaneh Ghafarof 3
1 Lecturer, University of Applied Sciences, Department of History,Tehran, Iran: Corresponding author, moabdolahi@yahoo.com
2 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic, Tehran, Iran
3 M.A in English Language Translation,Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran