جهان پسا کرونا؛ بازخوانش ناسیونالیسم و رویکرد دولت‌ها

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری مطالعات منطقه ای، دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه دولتی سن پترزبورگ، سن پترزبورگ، روسیه

2 کاندیدای دکتری روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران: نویسنده مسئول

چکیده

ظهور اپیدمی کووید-19 در سال 2020 میلادی در عرصه سیاست جهانی و روابط بین‌الملل مشکلات و چالش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و جدیدی را به ارمغان آورد و دولت‌ها را ناگزیر داشته است که در جهت بازبینی و بازنویسی سیاست‌های داخلی و خارجی خود گام بردارند؛ لذا با توجه به خروجی تدابیر دولت‌ها در این زمینه و با استناد به نظر اغلب اندیشمندان در حوزه‌ی روابط بین­‌الملل، بازخوانش ناسیونالیسم خصوصاً از جانب دولت‌ها قوت ظهور پیدا نموده است. سوالی که مطرح است اینکه بازخوانش ناسیونالیسم برخاسته از جهان پسا-کرونا چه پیامدهایی را در عملکرد دولت‌ها در مناسبات بین‌المللی و داخلی بر جای خواهد گذاشت؟ در جهان پسا کرونا عملکرد دولت‌ها با رویکرد ناسیونالیستی است و در عرصه داخلی عملکرد دولت‌ها به سمت اقتدار­گرایی میل پیداکرده است. هدف اصلی این نوشتار بررسی شکل‌گیری و میل پیدا نمودن رویکرد ناسیونالیستی از جانب دولت‌ها در جهان پسا کرونا با نگاهى عمیم می‌باشد. نویسندگان در این پژوهش با استفاده از روش‌ توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست‌یافتند که می‌توان تأثیرات رویکردهای ناسیونالیسمی دولت‌ها در پسا کرونا را با نگاه به تاثیرات داخلی و جهان بین­الملل ارزیابی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Post-corona World; A Re-reading of Nationalism and the Approaches of Governments

نویسندگان [English]

  • Aref Bijan 1
  • Hirad Mokhayeri 2
1 Ph.D Candidate in Regional Studies, Department of Political Science, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
2 Ph.D Candidate in international relations, Political Science Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran
چکیده [English]

The outbreak of the Covid-19 epidemic in the Year 2020 has caused unpredictable and new problems and challenges in the domain of world politics and international relations, and has forced the governments to take steps in direction of reviewing and rewriting their domestic and foreign policies; therefore with consideration to the outcomes of the states’ initiatives in this regard and on the strength of the viewpoints of the most scientists in the field of international relations, re-reading of nationalism has gained momentum, especially by the same governments. The question that arises is that “What consequences will the re-reading of nationalism raised from the post-corona World, have in the governments’ functions in international and domestic relations?” The governments have a nationalistic function and have found a desire toward authoritarianism in the domestic domain, in the post-corona world. The main objective of this work is to observe the formation and gravitation of the world governments toward nationalistic approaches in the post-corona world in a comprehensive and detailed way. The authors of this research, by using the descriptive-analytical method, concluded that the effects of nationalistic approaches of the governments in the post-Corona world can be evaluated by analyzing its domestic and international effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Post-Corona World
  • Nationalism
  • Government
  • Globalization