نویسندگان

1 دکتری تخصصی، علوم سیاسی (مسائل ایران)، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 مدرس دانشگاه علمی کابردی، گروه تاریخ، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قدرت هوشمند به عنوان استراتژی به چالش کشاندن تئوری­های قدرت سخت و نرم با مد نظر قرار دادن دکترین جوزف نای، ارنست ویلسون، به باز تعریف خود توسط جو بایدن و تیم وی به عنوان استراتژی سیاست خارجی آمریکا در راستای حفظ هژمونی آمریکا بر اساس دکترین نای در رابطه با رقبای جهانی و منطقه­ای خود یعنی چین به عنوان تهدید اقتصادی، روسیه به عنوان تهدید نظامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید منطقه­ای مطرح می­شود. بر این اساس مقاله فوق تلاش دارد ضمن تعریف و تبیین قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا بویژه جو بایدن به باز تعریف آن با مد نظر قرار دادن قدرت سخت و نرم یعنی، هدف هوشمند، استراتژی هوشمند در سیاست خارجی آمریکا بپردازد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه­ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به این سوال پاسخ که قدرت هوشمند در سیاست خارجی جو بایدن به چه صورت است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Joe Biden's Intelligent Power in US Foreign Policy (Dimensions and Approaches)

نویسندگان [English]

  • saeed jahangiri 1
  • Mohsen Abdollahi 2
  • SeyedehSamaneh Ghafarof 3
  • Ali shariar manteghi fasaei 4

1 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic, Tehran, Iran: Corresponding author

2 Lecturer, University of Applied Sciences, Department of History,Tehran, Iran

3 M.A in English Language Translation,Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

4 PhD Student in Political Sociology, North Tehran Azad University, Tehran, Iran