بررسی قدرت هوشمند جو بایدن در سیاست خارجی آمریکا (ابعاد و رویکرد ها)

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران

چکیده

قدرت هوشمند به عنوان استراتژی به چالش کشاندن تئوری­های قدرت سخت و نرم با مد نظر قرار دادن دکترین جوزف نای، ارنست ویلسون، به باز تعریف خود توسط جو بایدن و تیم وی به عنوان استراتژی سیاست خارجی آمریکا در راستای حفظ هژمونی آمریکا بر اساس دکترین نای در رابطه با رقبای جهانی و منطقه­ای خود یعنی چین به عنوان تهدید اقتصادی، روسیه به عنوان تهدید نظامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید منطقه­ای مطرح می­شود. بر این اساس مقاله فوق تلاش دارد ضمن تعریف و تبیین قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا بویژه جو بایدن به باز تعریف آن با مد نظر قرار دادن قدرت سخت و نرم یعنی، هدف هوشمند، استراتژی هوشمند در سیاست خارجی آمریکا بپردازد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه­ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به این سوال پاسخ که قدرت هوشمند در سیاست خارجی جو بایدن به چه صورت است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Joe Biden's Intelligent Power in US Foreign Policy (Dimensions and Approaches)

نویسنده [English]

  • Parviz Ahadi
Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science and International Relations, Bonab Branch, Bonab Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Smart Power, as a strategy to challenge hard and soft power theories, considering Joseph Nye's Ernest Wilson Doctrine, redefined by Joe Biden and his team as a US foreign policy strategy to maintain US hegemony based on the Nye Doctrine With its global and regional rivals including China as an economic threat, Russia as a military threat and the Islamic Republic of Iran as a regional threat. Accordingly, the article seeks to define and explain smart power in US foreign policy, especially Joe Biden, to redefine it by considering another along with hard and soft power, that is, smart target, smart strategy in US foreign policy. Using the descriptive-analytical method and library study method, the present study has tried to answer this question: what is the power of intelligence in Joe Biden's foreign policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart power
  • Redefining Smart Power
  • Smart Strategy
  • Smart Goal
  • Smart Face