نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران

چکیده

قدرت هوشمند به عنوان استراتژی به چالش کشاندن تئوری­های قدرت سخت و نرم با مد نظر قرار دادن دکترین جوزف نای، ارنست ویلسون، به باز تعریف خود توسط جو بایدن و تیم وی به عنوان استراتژی سیاست خارجی آمریکا در راستای حفظ هژمونی آمریکا بر اساس دکترین نای در رابطه با رقبای جهانی و منطقه­ای خود یعنی چین به عنوان تهدید اقتصادی، روسیه به عنوان تهدید نظامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید منطقه­ای مطرح می­شود. بر این اساس مقاله فوق تلاش دارد ضمن تعریف و تبیین قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا بویژه جو بایدن به باز تعریف آن با مد نظر قرار دادن قدرت سخت و نرم یعنی، هدف هوشمند، استراتژی هوشمند در سیاست خارجی آمریکا بپردازد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه­ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به این سوال پاسخ که قدرت هوشمند در سیاست خارجی جو بایدن به چه صورت است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Joe Biden's Intelligent Power in US Foreign Policy (Dimensions and Approaches)

نویسنده [English]

  • Parviz Ahadi

Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science and International Relations, Bonab Branch, Bonab Islamic Azad University, Iran