راهبرد سه گانه عزت، حکمت و مصلحت مقام معظم رهبری در سیاست خارجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحدتاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رویکرد مقام معظم رهبری به همه موضوعات همچون سیاست خارجی نشات گرفته از مبانی سیاست خارجی در اسلام همچون عدالت، توحید، اصل نفی سبیل و پایبندی به معاهدات بوده است. گرچه در جهت پیشبرد این اهداف و محورها باید متناسب با مقتضیات زمان ومکان الگوهای رفتاری خاصی همچون نرمش، انعقاد قرارداد و.. اتخاذ کرد. هدف و محور اصلی پژوهش بررسی ماهیت الگوهای رفتاری مقام معظم رهبری در سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت  در سیاست خارجی است. در تجزیه و تحلیل این سوال، به موضوعاتی همچون کالبد شکافی مفاهیم عزت، مصلحت و حکمت در سیاست خارجی و ارتباط آن با امت گرایی، ظلم ستیزی، گسترش اسلام، مذاکره با دشمنان، نرمش قهرمانانه، منافع ملی، قدرت و نفوذ منطقه ای، امنیت، اقتدار ملی  و....پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of the Dignity, Wisdom and Expediency of the Supreme Leader in Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Karim Abbasi 1
  • Reza Nasiri 2
1 PhD Student in Political Science (Political Thought), Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan , Iran
2 PhD Student in Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Supreme Leader's approach to all issues such as foreign policy has originated from the principles of foreign policy in Islam, such as justice, monotheism, the principle of negation of way, and adherence to treaties. However, to advance these goals and axes, special behavioral patterns such as flexibility and contracting should be adopted by the requirements of time and place. The main purpose of the research is to examine the nature of the Supreme Leader's behavioral patterns in foreign policy, namely dignity, wisdom, and expediency in foreign policy. In analyzing this question, he addressed issues such as the autopsy of the concepts of dignity, expediency, and wisdom in foreign policy and its relation to nationalism, oppression, the spread of Islam, negotiation with enemies, heroic softness, national interests, regional power and influence, security, and national authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Supreme Leader
  • Iran
  • Islam
  • Security