نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحدتاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رویکرد مقام معظم رهبری به همه موضوعات همچون سیاست خارجی نشات گرفته از مبانی سیاست خارجی در اسلام همچون عدالت، توحید، اصل نفی سبیل و پایبندی به معاهدات بوده است. گرچه در جهت پیشبرد این اهداف و محورها باید متناسب با مقتضیات زمان ومکان الگوهای رفتاری خاصی همچون نرمش، انعقاد قرارداد و.. اتخاذ کرد. هدف و محور اصلی پژوهش بررسی ماهیت الگوهای رفتاری مقام معظم رهبری در سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت  در سیاست خارجی است. در تجزیه و تحلیل این سوال، به موضوعاتی همچون کالبد شکافی مفاهیم عزت، مصلحت و حکمت در سیاست خارجی و ارتباط آن با امت گرایی، ظلم ستیزی، گسترش اسلام، مذاکره با دشمنان، نرمش قهرمانانه، منافع ملی، قدرت و نفوذ منطقه ای، امنیت، اقتدار ملی  و....پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The three strategies of the dignity, wisdom and expediency of the Supreme Leader in foreign policy

نویسندگان [English]

  • Karim Abbasi 1
  • Reza Nasiri 2

1 PhD Student in Political Science (Political Thought), Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 PhD Student in Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran