نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران: نویسنده مسئول

چکیده

نحوه تعامل امنیت ملی به عنوان یک متغیر ثابت که دولت ها سعی می کنند در درجه اول به تامین و حفظ آن بکوشند با آزادی بیان و حقوق بشر و هم چنین دموکراسی اهمیت زیادی دارد. هر چند بسیاری از حکومت های توتالیتر سعی کرده اند که به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی های فردی و اجتماعی را  محدود سازند ولی بسیاری دیگر از کشورها با تکیه بر مواد 19، 20 و 21  میثاق حقوق- مدنی و سیاسی ضمن احصاء موارد مشخصی از بیانات و نوشته ها  و کنش های سیاسی آنها  از شمول عام آزادی بیان و قلم و رفتار سیاسی که لازمه دموکراسی است مستنثی کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Rights and the Evolution of the Concept of Sovereignty (from Sovereignty as Immunity to Sovereignty as Responsibility)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Soleiman Fallah 1
  • hasan Shamsini 2

1 Master of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

How national security interacts as a constant variable that governments seek to achieve and maintain primarily with freedom of expression and human rights as well as democracy is of great importance. Although many totalitarian governments have sought to restrict individual and social liberties under the pretext of maintaining national security, many other countries have relied on Articles 19, 20 and 21 of the Covenant on Civil and Political Rights, including specific statements. Their writings and political actions have excluded the general inclusion of freedom of speech and political freedom that are necessary for democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Security and National Sovereignty
  • constructivism
  • Boomerang Theory