نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نحوه تعامل امنیت ملی به عنوان یک متغیر ثابت که دولت ها سعی می کنند در درجه اول به تامین و حفظ آن بکوشند با آزادی بیان و حقوق بشر و هم چنین دموکراسی اهمیت زیادی دارد. هر چند بسیاری از حکومت های توتالیتر سعی کرده اند که به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی های فردی و اجتماعی را  محدود سازند ولی بسیاری دیگر از کشورها با تکیه بر مواد 19، 20 و 21  میثاق حقوق- مدنی و سیاسی ضمن احصاء موارد مشخصی از بیانات و نوشته ها  و کنش های سیاسی آنها  از شمول عام آزادی بیان و قلم و رفتار سیاسی که لازمه دموکراسی است مستنثی کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human rights and the evolution of the concept of sovereignty (from sovereignty as immunity to sovereignty as responsibility)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadaghi 1
  • Amir Hossein Soleiman Fallah 2

1 PhD Student in Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran: Corresponding author

2 Master of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran