واکاوی تعارض استرداد مجرمین با مفهوم حقوق بشر دوستانه اروپایی (ابعاد و رویکردها از طریق بررسی نسبت بین جامعه شناسی پدیدار شناسانه جرم و حقوق بین الملل)

نویسنده

کارشناس ارشد علوم اجتماعی،گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در حقوق بین الملل و جامعه شناسی جرم بر اخراج و همچنین استرداد مجرمین اصول و قواعدی حاکم است،کـه در تمام جهان پذیرفته شده است و اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـات آرائی را صادر نموده است. بر این اساس، درنوشتارحاضر تأثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسـیون اروپـایی حقوق بشر بر مسئلۀ اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت بـه آراء دیوان حقوق بشر مورد مداقه قرار گرفته است. لکن با اینکه تمامى تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم براى ممانعت از فرار به سایر کشورها و تعقیب کیفرى آنان به کارگرفته می شود، دربسیارى موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشورى که در آن مرتکب جرم شده اند، مبادرت می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Conflict between Extradition of Criminals and the Concept of European Humanitarian Law

نویسنده [English]

  • Gholamreza karimi
MA in Social Sciences, Regional Development Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In international law and sociology, the crime of deportation and extradition of criminals is governed by principles and rules that have been accepted all over the world, and the expulsion and extradition of criminals have been a long-standing issue in international law. The European Court of Human Rights, as a judicial body of the European Convention on Human Rights, has ruled in favor of some of these conflicts of opinion. Accordingly, in the present paper, the impact of human rights enshrined in the European Convention on Human Rights on the issue of deportation and extradition of offenders has been examined in the proceedings of the member states of this convention with regard to the rulings of the Court of Human Rights. Although all deterrent measures, however, are taken against perpetrators to prevent them from fleeing to other countries and prosecuting them, in many cases, criminals flee the country in which they committed the crime in various ways after committing the crime and before it was discovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extradition of Criminals
  • European Convention on Human Rights
  • European Court of Human Rights
  • Death penalty
  • Human Rights