نویسنده

کارشناس ارشد علوم اجتماعی،گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در حقوق بین الملل و جامعه شناسی جرم بر اخراج و همچنین استرداد مجرمین اصول و قواعدی حاکم است،کـه در تمام جهان پذیرفته شده است و اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـات آرائی را صادر نموده است. بر این اساس، درنوشتارحاضر تأثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسـیون اروپـایی حقوق بشر بر مسئلۀ اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت بـه آراء دیوان حقوق بشر مورد مداقه قرار گرفته است. لکن با اینکه تمامى تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم براى ممانعت از فرار به سایر کشورها و تعقیب کیفرى آنان به کارگرفته می شود، دربسیارى موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشورى که در آن مرتکب جرم شده اند، مبادرت می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the conflict between extradition of criminals and the concept of European humanitarian law (dimensions and approaches)

نویسنده [English]

  • Gholamreza karimi

MA in Social Sciences, Regional Development Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran