رویکرد سیاست خارجی روسیه به پرونده هسته ای ایران

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر (استان زنجان)، ایران: نویسنده مسئول

چکیده

سیاست خارجی هر کشوری نسبت به تحولات سایر کشورها اعم از منطقه ای و جهانی مبتنی بر منافع ملی است. اما هر کشوری منافع ملی خود را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی تعریف می کند. چنانکه روسیه در  ابتدای هزاره سوم منافع ملی خود را در راستای تقابل با غرب، بازتولید قدرت روسیه در جهان، نفوذ در مناطق مختلف جهانی و منطقه ای، و... تعریف کرده است. سوال و هدف محوری این پژوهش رویکرد روسیه به پرونده هسته ای ایران است. در تجزیه و تحلیل این سوال به مولفه های تاثیر گذار بر سیاست خارجی روسیه بخصوص در موضوع هسته ای در دو دهه اخیر همچون شخصیت پوتین، تقابل با امریکا گرایی در جهان، جلوگیری از هسته ای شدن جنوب روسیه و ... اشاره شده است. از سوی دیگر می توان در چارچوب نوواقع گرایی عناصری همچون آنارشی بودن نظام بین الملل، لزوم چندجانبه گرایی در سطح بین الملل ، امنیت نوین در منطقه و بازیگری در سطح جهانی با بحران سایر کشورها  مورد توجه  قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia's Foreign Policy Approach to Iran's Nuclear Program

نویسندگان [English]

  • Jafar khalafi 1
  • Ali taherkhani 2
1 PhD in Political Science (Political Thought), Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Faculty member, Payame Noor University, Abhar Center (Zanjan Province), Iran: Corresponding author
چکیده [English]

The foreign policy of any country concerning the developments of other countries, both regional and global, is based on national interests. Each country, however, defines its national interests based on temporal and spatial requirements. At the beginning of the third millennium, Russia has defined its national interests to confront the West, reproduce Russia's power in the world, influence in various global and regional regions, and so on. The central question and purpose of this study is Russia's approach to Iran's nuclear program. In the analysis of this question, the influential components of Russia's foreign policy, especially in the nuclear issue in the last two decades, such as Putin's personality, confrontation with Americanism in the world, preventing the nuclearization of southern Russia, etc. have been mentioned. On the other hand, in the context of neo-realism, elements such as the anarchy of the international system, the need for multilateralism at the international level, new security in the region and global action with the crisis of other countries have been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • Nuclear Crisis
  • America
  • Multilateralism