نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت تحت نظارت قوه ی مقننه بوده و در صورت خطا در تصمیم گیری ها از جانب پارلمان تذکر دریافت می کند و یا  مورد استیضاح قرار گرفته و درباره تصمیمات خود و یا ضعف هایی که در دولت وجود دارد توضیحات لازمه را ارائه نماید.  پرسش اصلی این است که چه تفاوت هایی در مکانیسم نظام ریاستی ایران و امریکا وجود دارد ؟ این مقاله در صدد اثبات این فرضیه است که نظام سیاسی با توجه به تعلق آن به بعد ساختاری حکومت و در نتیجه حاکم بودن منطق آن،‌ مفهوم و مصادیق با هم متفاوت است. الگوی ارائه شده در حقوق اساسی کشور ایران و آمریکا نیز متفاوت از دیگری است. تحقیق کنونی با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the mechanism of impeachment of the president in the political system of Iran and the United States of America

نویسنده [English]

  • Jalaluddin Salimi

PhD Student in International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran