واکاوی تعامل ارتباطات، فرهنگ و سیاست خارجی در دیپلماسی عمومی

چکیده

 
مهدی الماسی[1]
معزالدین باباخانی تیموری[2]
 
چکیده:
با وجود اینکه سیاست خارجی موضوع مطالعه روابط بین‌الملل می‌باشد، ولی منظرهای مختلف دیگر نیز به بحث و بررسی گذاشت. این پژوهش  به روش توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از روش سازه گرایی اکساندر ونت در صدد پاسخ به این پرسش بوده است که چه ارتباطی بین فرهنگ و سیاست خارجی در دیپلماسی عمومی وجود دارد؟ رویکرد روابط عمومی و فرهنگ به حوزه سیاست خارجی نگریسته و بر روی عامل مدیریت روابط کشورها به یکدیگر، تأکید نموده است. از این حیث نویسنده نشان می دهد، در بحث سیاست خارجی چهار مسأله بنیادین برای درک چگونگی تعامل میان فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی ضروری است. این مسائل شامل نقش و تأثیر هویت ملی بر سیاست خارجی، ابزارهای فرهنگی و ارتباطی سیاست خارجی، چگونگی استفاده از این ابزارها برای ایجاد تماس فرهنگی میان کشورهای قدرتمند مرکز و کشورهای پیرامونی و آثار احتمالی این تماس فرهنگی در کشور مقصد است.[1]- کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشجوی دکتری تخصصی  مدیریت کسب و کار( DBA) گرایش استراتژی و مدیریت نفت و گاز، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
m_almasi2005@yahoo.com


[2]- دکتری تخصصی علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران: نویسنده مسئول
bteymouri@yahoo.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the interaction of communication, culture and foreign policy in public diplomacy