چکیده

 مهدی الماسی[1]
معزالدین باباخانی تیموری[2]

چکیده:
با وجود اینکه سیاست خارجی موضوع مطالعه روابط بین‌ الملل می‌باشد، ولی می­توان منظرهای مختلف دیگر نیز به بحث و بررسی گذاشت. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از روش سازه­ گرایی اکساندر ونت در صدد پاسخ به این پرسش بوده است که چه ارتباطی بین فرهنگ و سیاست خارجی در دیپلماسی عمومی وجود دارد؟ رویکرد روابط عمومی و فرهنگ به حوزه سیاست خارجی نگریسته و بر روی عامل مدیریت روابط کشورها به یکدیگر، تأکید نموده است. از این حیث نویسنده نشان می­دهد، در بحث سیاست خارجی چهار مسأله بنیادین برای درک چگونگی تعامل میان فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی ضروری است. این مسائل شامل نقش و تأثیر هویت ملی بر سیاست خارجی، ابزارهای فرهنگی و ارتباطی سیاست خارجی، چگونگی استفاده از این ابزارها برای ایجاد تماس فرهنگی میان کشورهای قدرتمند مرکز و کشور­های پیرامونی و آثار احتمالی این تماس فرهنگی در کشور مقصد است.[1]- کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار( DBA) گرایش استراتژی و مدیریت نفت و گاز، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
m_almasi2005@yahoo.com


[2]- استادیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران: نویسنده مسئول
bteymouri@yahoo.com


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the interaction of communication, culture and foreign policy in public diplomacy