دلایل شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020

چکیده

 
حسن شمسینی غیاثوند [1]
راضیه هاشمی[2]
چکیده:     
انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا را میتوان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. چنانکه میتوان به موضوع تشدید دوقطبی شدید در امریکا، بحران مهاجرت، تقابل حاشیه نشینان و شهرنشینان، افزایش مشارکت در انتخابات و تداوم ترامپیسم اشاره کرد. آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است شکست ترامپ در انتخابات- علی رغم افزایش آرا و حفظ پایگاه اجتماعی- است. سوال و هدف محوری این نوشتار دلایل ناکامی ترامپ در انتخابات 2020 است. در بررسی این دلایل به عناصر مختلف اعم از بلندمدت و ساختاری، کوتاه مدت و بحران کرونا اشاره شده است. گرچه می توان اثرات کرونا بر اقتصاد امریکا را عامل اصلی ناکامی ترامپ دانست، اما مجموعه دلایلی مختلفی همچون شخصیت ترامپ، شکاف های اجتماعی، شکاف های طبقاتی، شکاف های هویتی، نجات امریکا از بحران ترامپیسم، ناکامی در سیاست خارجی و رفتار رسانه ها بخصوص شبکه های اجتماعی در شکست ترامپ تاثیرگذار بودند. در واقع بخشی از دلایلی که باعث پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 شدند در انتخابات 2020 در کسب رای برای ترامپ منفی عمل کنند. چنانکه می توان به شخصیت ترامپ، جامعه دوقطبی و بازیگری رسانه های قدرتمند اشاره کرد.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران
Shamsini_h@yahoo.com


[2]- کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
r_hashemi85@yahoo.com
تاریخ دریافت:20/8/1399- تاریخ پذیرش: 1/9/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for Trump's Defeat in the 2020 United States Presidential Election

چکیده [English]

Dr. Hasan Shamsini Ghiasvand [1]
Razieh Hashemi[2]
 
 
Abstract:
The 2020 US presidential election can be viewed from a variety of perspectives. As we can see, the issue of the intensification of bipolarity in the United States, the immigration crisis, the confrontation between the suburbs and the urban areas, the increase in the participation in the elections and the continuation of Trumpism. Trump defeated in the election, despite the increase in votes and the preservation of social status. Although the impacts of the corona on the US economy can be attributed to the failure of Trump, however, there are a variety of reasons, such as Trump's personality, social divisions, class divisions, identity divisions, rescuing America from the Trump crisis, failures in foreign policy and the behavior of the media, especially social media, contributed to Trump's defeat. In fact, part of the reason why Trump won the 2016 election was to vote against Trump in the 2020 election. Finally, we can mention Trump's personality, bipolar society and powerful media.[1]   Assistant Professor in Political Science. Department of Political Science. Azad University of Takestan Branch. Qazvin. Iran, responsible author, Shamsini_h@yahoo.com


[2]  M.A in Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran, r_hashemi85@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trump
  • America
  • Election
  • Corona
  • President
  • Biden