شاخص های آزادی سیاسی درقران

چکیده

خدیجه سادات رستگاررامشه[1]
چکیده:
آزادی یک از بزرگترین نعمتهای الهی است که به انسان هدیه داده شده است. ولی متاسـفانه در جهـان امـروز آن را، چه در دنیای غرب تحت تاثیر اندیشه های اومانیستی، و چه در ممالک شرقی و حتی اسلامی بعضاً، بد معنا کرده انـد چنانچه برخـی آزادی را محـدود بـه آزادیهای سیاسی معنا کرده اند، در حالی که اساس و بنیان آزادیهـای سیاسـی و اجتمـاعی، آزادی فکـر و اندیشـه است. تا آزادی فکری تحقق نیابد سایر آزادیها نیز محقق نمی­شود. از آنجا که مفهوم آزادی سیاسی دربرگیرنده سه مؤلفه فاعل، مانع وهدف است، تلاش می‌شود با مراجعه به قرآن کریم مؤلفه­های سه گانه مذکور مورد شناسایی قرارمی گیرد. سوال ما در این پژوهش رابطه بین آزادی سیاسی وحکومت درقران است؟و سپس به هدف غایی آزادی سیاسی می پردازد و بهموانع تحقق آزادی سیاسی پرداخته است . در نهایت آنچه به عنوان نتیجه به آن  پرداخته شده است حاکی از آن است که آزادی درکلام قرآن، همانند حق حیات بوده است[1]- کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
bteymouri@yahoo.com
تاریخ دریافت: 4/5/1399 تاریخ پذیرش:26/6/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of Political Freedom in the Qur'an

چکیده [English]

Khadijeh Sadat Rastegar Ramsheh [1]
 
Abstract:
Freedom is one of the greatest divine blessings given to man. But unfortunately in today's world it has been misinterpreted, both in the Western world under the influence of humanist ideas, and in Eastern and even Islamic countries in some cases, as some have limited freedom to political freedoms, while the basis of political and social freedoms are freedoms of thought. Other freedoms will not be realized until intellectual freedom is realized. Since the concept of political freedom includes the three components of the actor, the obstacle and the goal, an attempt is made to identify these three components by referring to the Holy Quran. Our question in this research is: what is the relationship between political freedom and government in the Qur'an? Our research deals with the ultimate goal of political freedom and the obstacles to the realization of political freedom. In conclusion, it suggests that freedom in the words of the Qur'an is like the right to life[1]- MA in Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran, bteymouri@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Political Freedom
  • Obstacles to Freedom
  • Indicators of Political Freedom