شاخص های آزادی سیاسی درقران

چکیده

خدیجه سادات رستگاررامشه[1]
چکیده:
آزادی یک از بزرگترین نعمتهای الهی است که به انسان هدیه داده شده است. ولی متاسـفانه در جهـان امـروز آن را، چه در دنیای غرب تحت تاثیر اندیشه های اومانیستی، و چه در ممالک شرقی و حتی اسلامی بعضاً، بد معنا کرده انـد چنانچه برخـی آزادی را محـدود بـه آزادیهای سیاسی معنا کرده اند، در حالی که اساس و بنیان آزادیهـای سیاسـی و اجتمـاعی، آزادی فکـر و اندیشـه است. تا آزادی فکری تحقق نیابد سایر آزادیها نیز محقق نمی­شود. از آنجا که مفهوم آزادی سیاسی دربرگیرنده سه مؤلفه فاعل، مانع وهدف است، تلاش می‌شود با مراجعه به قرآن کریم مؤلفه­های سه گانه مذکور مورد شناسایی قرارمی گیرد. سوال ما در این پژوهش رابطه بین آزادی سیاسی وحکومت درقران است؟و سپس به هدف غایی آزادی سیاسی می پردازد و بهموانع تحقق آزادی سیاسی پرداخته است . در نهایت آنچه به عنوان نتیجه به آن  پرداخته شده است حاکی از آن است که آزادی درکلام قرآن، همانند حق حیات بوده است[1]- کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
bteymouri@yahoo.com
تاریخ دریافت: 4/5/1399 تاریخ پذیرش:26/6/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of political freedom in the Qur'an