بررسی معرفت شناسی نولیبرالیسم در اندیشۀ سیاسی فریدریش فون هایک

چکیده

 
علی طاهرخانی[1]
جعفر خلفی[2]
چکیده:
از نظر نئولیبرال­هایی  همچون فریدریش ‌فون‌ هایک فرا ‌رفتن انسان از یک موجود وحشی ‌و دست‌ یافتن ‌وی ‌به ‌تمدن، بیشتر در سایه «اخلاق و سنت» و نه عقل امکان‌پذیر است. در نگرش این جریان فکری- سیاسی تمدن در سایه تشکیل سنت یا سنتهای مناسب به وجود می‌آید. ارزش­های اخلاقی درونمایه اصلی سنت و موجد نظمی است که دوام و بقای جامعه به آن بستگی دارد. سوال و هدف محوری این نوشتار این است که از نئولیبرال­ها بخصوص هایک، انسان شناسی چه تاثیراتی بر اندیشه سیاسی گذاشته است؟ از نظر این متفکر، نظام گسترده موجود در جوامع متمدن امروزی محصول طراحی آگاهانه هیچ متفکری نیست، بلکه نتیجه پیروی غیرعامدانه از برخی اعمال و عادت­های سنتی و به‌ طور عمده، اخلاقی است. فون هایک با بازاندیشی مبانی اصلی لیبرالیسم همچون عقل گرایی و علم گرایی، شاخص­هایی نوین از انسان همچون غیرقابل پیش بینی، نسبی گرایی در ارزش­ها، آینده نامعلوم، دولت حداقلی و غیر اخلاقی و....ترسیم می­نماید.[1]- عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر (استان زنجان)، ایران: نویسنده مسئول
Ali taherkhani42@gmail.com


[2]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
khalafi.farsejin@yahoo.com
تاریخ دریافت:29/3/1399- تاریخ پذیرش:30/4/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Epistemological Study of Neoliberalism in the Political Thought of Friedrich Von Hayek

چکیده [English]

Ali taherkhani[1]
Jafar khalafi[2]
According to neoliberals such as Friedrich von Hayek, it is possible for man to escape from a savage being and to achieve civilization more in the shadow of "morality and tradition" than in reason. In the view of this intellectual-political current, civilization arises in the shadow of the formation of appropriate traditions. Moral values are the main theme of tradition and create the order on which the survival of society depends. The central question and purpose of this article is how the neoliberals, especially Hayek, have influenced political thought? According to him, the extensive existing system of civilized societies is not the product of the conscious design of any thinker, however, it is the result of inadvertent adherence to certain traditional and mainly moral practices and habits. By rethinking the basic principles of liberalism, such as rationalism and scientism, von Hayek draws new indicators of man such as unpredictability, relativism in values, the unknown future, and the minimal and immoral state. [1]-Faculty member, Payame Noor University, Abhar Center (Zanjan Province), Iran: Corresponding author


[2] -PhD in Political Science (Political Thought), Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran, Corresponding Author

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoliberalism
  • Hayek
  • Anthropology
  • Empiricism
  • Rationalism