آینده پژوهی نقش ژئوپلیتیک در مصالحه جهانی

نویسنده

چکیده

 مریم وریج کاظمی [1]
چکیده:      
هدف نوشتار حاضر بررسی خط مشی های نظریه پردازان ژئوپلیتیک در پیشبرد سیاستهای قدرتهای جهانی طی صد سال اخیر در جهت برپایی صلح و ثبات در نواحی مختلف جهان بخصوص مناطق برخوردار از ثروتهای طبیعی است؛ لذا در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع علمی-پژوهشی با طرح این پرسش که چگونه فضای ژئوپلیتیک جهانی برای تعادل و توازن بین متحدین و رقبا با حفظ ثبات فضای سیاسی شان خواهد توانست پایداری صلح را تضمین نماید در حالیکه موجودیتش همواره با درگیری و تنش معرفی میشود، این فرضیه را مطرح می نماید که اساسا شکل گیری صلح با خیزش های مردمی برای کاهش یا از بین رفتن شکاف اقتصادی- اجتماعی و.. که ناشی از تاثیر مفهوم ژئوپلیتیک در اندیشه دولتها و کمپانی های صنعتی می باشد در منافات کامل است، از این رو ژئوپلیتیک نمی تواند ابزار آلات رسیدن به صلح را در اختیار داشته باشد.[1]- دانش آموخته دکتری تخصصی، جغرافیای سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mariamverijkazemi@gmail.com
تاریخ دریافت:5/5/1399-  تاریخ پذیرش:13/6/1399
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futurology of the Role of Geopolitics in Global Reconciliation

نویسنده [English]

  • Mariam Verij Kazemi
چکیده [English]

MariamVerij Kazemi [1]
Abstract:
The purpose of this paper is to examine the policies of geopolitical theorists in advancing the policies of world powers over the past hundred years to establish peace and stability in different parts of the world, especially in areas with natural resources. Therefore, in this article, by using descriptive-analytical method and scientific-research sources, the question is how the global geopolitical space creates balance between allies and rivals. Meanwhile, maintaining the stability of their political space will be able to ensure the stability of peace while its existence always introduced by conflict and tension. It hypothesizes that the formation of peace with popular uprisings to reduce or eliminate the socio-economic gap which is due to the impact of the geopolitical concept in the minds of governments and industrial companies. It is in complete conflict, so geopolitics cannot have the tools to achieve peace.


[1] - PhD, Political Geography, Faculty of Theology, Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Geopolitics
  • War
  • Industrial Powers
  • Natural Resources