جهانِ برساخته: بازخوانشِ تطورسازۀ سیاست خارجی

نویسنده

چکیده

سعید چهرآزاد[1]
چکیده:
برساخت­گرایی و رویکرد سازه­انگارانه نسبت به جهان، روابط بین­ الملل و سیاست خارجی در واکنش به جریان اصلی و غالب در مطالعات بین­ المللی صورت گرفت که با رهیافتی رفتاری و مادی­گرایانه سعی در فهم روابط میان ملت­ها و دولت­ها داشتند. در زمانه­ای که راهبردهای سخت ­افزارگرایانه جای خویش را به منابع نرم ­افزاری داده­اند و روزبه­ روز این تغییر و تحول روندی تصاعدی به خود گرفته است ضروری به نظر می­رسد که این نظریه مورد خوانشی مجدد قرار بگیرد. در نگاره حاضر سعی می­شود تطوراتِ نوین سازه ­انگاری- برساخت­گرایی- مورد مداقه قرار بگیرد تا توجهی دوباره به این موضوع مهم را به همراه داشته باشد. در این پژوهش نگارنده می­کوشد تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه­ ای جهت گردآوری داده ­ها، جهان برساخته و سیاست­خارجی سازه­انگارانه را مورد واکاوی و واسازی قرار دهد.[1] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Chehrazad.saeed@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructed world: Reread of Developmental of Foreign policy

نویسنده [English]

  • Saeed Chehrazad
چکیده [English]

Saeed Chehrazad[1]
Abstract:
Constructivism and a structuralist approach to the world, international relations, and foreign policy in response to the mainstream of international studies have sought to understand the relationship between nations and states behavior with a behavioral and materialist approach. At a time when hard-line strategies have given way to software resources, and this change is becoming more and more progressive, it seems necessary to re-read this theory. In the present picture, an attempt is made to examine the new evolution of constructivism-constructivism in order to reconsider this important issue. In this research, the author tries to use the descriptive and analytical method and with the tools of libraries to collect data, to construct the world and to analyze and deconstruct the constructive foreign policy. In this article, we try to analyze foreign policy through a channel and a path for which no positivist ban is created. Development, evolution, fluidity, and multidimensional identity are the concepts applied in this research.[1]- PhD in Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, email: Chehrazad.saeed@gmail.com.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Constructivism
  • the Constructed World
  • the Reading of Evolution
  • International Relations