جهانِ برساخته: بازخوانشِ تطورسازۀ سیاست خارجی

چکیده

سعید چهرآزاد[1]
چکیده:
برساخت­گرایی و رویکرد سازه­انگارانه نسبت به جهان، روابط بین­ الملل و سیاست خارجی در واکنش به جریان اصلی و غالب در مطالعات بین­ المللی صورت گرفت که با رهیافتی رفتاری و مادی­گرایانه سعی در فهم روابط میان ملت­ها و دولت­ها داشتند. در زمانه­ای که راهبردهای سخت ­افزارگرایانه جای خویش را به منابع نرم ­افزاری داده­اند و روزبه­ روز این تغییر و تحول روندی تصاعدی به خود گرفته است ضروری به نظر می­رسد که این نظریه مورد خوانشی مجدد قرار بگیرد. در نگاره حاضر سعی می­شود تطوراتِ نوین سازه ­انگاری- برساخت­گرایی- مورد مداقه قرار بگیرد تا توجهی دوباره به این موضوع مهم را به همراه داشته باشد. در این پژوهش نگارنده می­کوشد تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه­ ای جهت گردآوری داده ­ها، جهان برساخته و سیاست­خارجی سازه­انگارانه را مورد واکاوی و واسازی قرار دهد.[1] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Chehrazad.saeed@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

constructed world: Reread of Developmental of Foreign policy